Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='duclm' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,997,194

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Student D5 (India)
Đề tài: Pulsating Duct Flow
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2018

 2021

[2]Student D1 (India)
Đề tài: Jet in Crossflow with Combustion
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[3]Student D2 (India)
Đề tài: Swirling Flow Combustor
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[4]Student D4 (Ethiopia)
Đề tài: Swirling Double-concentric Jets (combined active and passive control methods)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[5]Student D3 (Indonesia)
Đề tài: Jet in Crossflow
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[6]Student M4 (Ethiopia)
Đề tài: Synthetic Jet Impingement

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2018

 2019

[7]Student M1 (India)
Đề tài: Pulsating Jet Impingement on Flat Plate (heat transfer application)

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2016

 2018

[8]Student M2 (India)
Đề tài: Vertical Jet Impingement on Flat Plate (heat transfer application)

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2016

 2018

[9]Student M3 (Indonesia)
Đề tài: Horizontal Jet Impingement on Flat Plate (heat transfer application)

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2016

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn