Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Flow Characteristics and Velocity Fields of Swirling Double-concentric Jets at High Central Jet Reynolds Numbers
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang
Nơi đăng: Journal of Marine Science and Technology (SCIE); Số: 26(5);Từ->đến trang: 629-637;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Link truy cập tới bài báo:
http://jmst.ntou.edu.tw/marine/26-5/629-637.pdf
ABSTRACT
The flow characteristics and velocity fields of swirling double-concentric jets at a high central jet Reynolds number were studied. The central jet Reynolds numbers varied from 700 < Rec < 1000. The flow behaviors of the swirling double-concentric jets were observed using a laser light sheet assisted by a smoke-wire flow visualization technique. The time-averaged velocity vectors and streamlines, normalized velocity contours, fluctuation intensity contours, and vorticity contours were carried out using particle image velocimeter (PIV). Two characteristic flow modes are classified: the central jet-dominated radial flow occurs at a low annular jet Reynolds number while the high-turbulence swirling wake appears at a high annular jet Reynolds number. The flow feature of the central jet-dominated radial flow presents a wide-open shear layer because of the effect of a high-speed deflected central jet. A large dual-ring vortex in the wake and two pairs of vortices in the gap between the control disk and primary disk in the high-turbulence swirling wake mode appear. The turbulence intensities in the high-turbulence swirling wake were significantly larger than those in the central jet-dominated radial flow.
[ http://jmst.ntou.edu.tw/marine/26-5/629-637.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn