Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effects of Axial Jet-to-wall Distance on Flow Behavior and Heat Transfer of a Wall Jet at Low Reynolds Number
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Navik Kholili, and Shao Hsin Lu
Nơi đăng: Proceeding of 2018 IEEE International Conference on Advanced Manufacturing (IEEE ICAM 2018), Nov. 16-18, 2018. National Formosa University, Yunlin, Taiwan.; Số: ISBN: 978-1-5386-5609-9;Từ->đến trang: 73-76;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study investigates the flow patterns and heat transfer of wall jet. The axial jet-to-plate distances were ranged from 0 to 6. The flow visualization technique was used to obtain the instantaneous smoke flow patterns. The hotwire anemometer was used to measure the mean velocities and turbulent intensities of the wall jet. A numerical simulation was conducted to examine heat transfer characteristics. The jet flowing over the flat plate evolves vortical structures. The formation length decreases with increasing axial jet-to-wall distances. The distributions of turbulent intensity along jet axis exhibit two increasing edges at the locations where the vortex ring evolves and the breaks up. The relationship between the characteristic flow behaviors and heat transfer characteristics are revealed and discussed in the present study

[ https://ieeexplore.ieee.org/document/8614933 ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn