Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effects of using a dual-disk controller on flow and mixing characteristics of swirling jets
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Duc (Invited Speaker)
Nơi đăng: Keynote Speech. Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, College of Engineering, National Yilan University. Taiwan.; Số: xx;Từ->đến trang: xxx-xxx;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Keynote Speech.
ABSTRACT
Time: 2018/09/26 15:10~17:00
Venue: Engineering College 321, Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, College of Engineering. National Yilan University, Taiwan.

Link: http://niume.niu.edu.tw/zh_tw/news/news1 (or https://goo.gl/pzn9wH)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn