Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effects of butanol-gasoline blends on SI engine performance, fuel consumption, and emission characteristics at partial engine speeds
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tan Tien Huynh, Minh Duc Le, Dinh Nghia Duong
Nơi đăng: International Journal of Energy and Environmental Engineering (SCOPUS, ESCI); Số: 10(4);Từ->đến trang: 483–492;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The effects of using butanol-gasoline blended fuels on performance, fuel consumption, and emission characteristics of a four-cylinder spark ignition engine were experimentally investigated. The butanol blending fraction was varied from 10% to 50% by volume. The engine speeds were tested at 2250 and 4250 rpm, while the throttle positions were set at 30% and 70%. The engine performance, specific fuel consumption, and emission properties have been carried out and compared. The results show that, at high throttle position, the flame propagation speed of combustion process as using the butanol-gasoline blends decreases as increasing the butanol blending fraction and this becomes more obvious with the increase of engine speed. The engine brake torque and power are improved as the butanol blending fraction is less than 30% at low open throttle position, while those are gradually decayed as increasing throttle opening level. A significant reduction is observed in specific fuel consumption as the butanol blending fraction is less than 30% for all the tests. The emissions of CO, HC, and CO2 in the case of using butanol-gasoline blends are much better than those in the case of using pure gasoline. However, NOx emission is worse than that of the pure gasoline for all the test blends.
[ https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40095-019-0309-9 ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn