Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Numerical investigation on combustion process of dual-fuel engine fueled with hydrogen-biogas blends
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Viet Dung Duong, Minh Duc Le, Quang Trung Nguyen, Dinh Nghia Duong
Nơi đăng: The 30th International Symposium On Transport Phenomena, Nov. 1-3, Halong, Vietnam; Số: S4–ISTP194;Từ->đến trang: 542-546;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn