Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen, Xuan Tuan Cao
Nơi đăng: Journal of Science and Technology-University of Danang; Số: 18(6);Từ->đến trang: 27-31;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Flow and spreading behaviors of swirling jets using a dual-blockage disk were studied experimentally. The control and blockage disks were placed concentrically in tandem. The smoke flow patterns were obtained using the flow visualization technique. The axial velocity and turbulence intensity were detected using a 1-D hot-wire sensor. The jet spreading characteristics were illustrated by using an Edge Detection Method. Two pairs of lung-formed vortices and triangle-formed vortices were induced in downstream wake at Rec ≤ 200. Two vortices were found near the field at 200 < Rec < 700, while no toroidal structure was found above the reflected jet at Rec ≥ 700. The recirculation bubble length was increased with increasing Rec until Rec < 700. The axial velocity and turbulence intensity at 200 < Rec < 700 were significantly greater than those in other modes. At Rec ≥ 700, the shear-layer vortices were found far away from the control disk.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn