Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mixture Formation and Pollution Emissions of Ethanol-Gasoline/Ethanol-LPG PI Motorcycle Engines
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Truong Le Bich Tram, Le Minh Duc
Nơi đăng: Lecture Notes in Mechanical Engineering (SCOPUS); Số: xxx-xxx;Từ->đến trang: xxx-xxx;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mixture formation, soot and HC emissions of a spark-ignition (SI)engine fueled with ethanol-gasoline and with ethanol-liquid petroleum gas(LPG) under effects of intake air temperature and injection methods wereinvestigated numerically. The simulation was performed on an 110ccmotorcycle engine with a retrofitted intake system to adopt new fuel supplymodes. The results show that ethanol-LPG dual injection (ELDI) modeproduces a better homogeneous mixture as compared to that of ethanol-gasolinepre-blended injection (EGBI) mode. The diffusion combustion of liquid fueldroplets in a heterogeneous mixture is the main factor affecting soot emission.Either ELDI or EGBI mode, the higher T int leads to the lower unburned fuelconcentration in the exhaust gas. At a low T int , the unburned fuel concentrationincreases with ethanol content, whereas the rate of this increase is reducedgradually at high T int . At a given engine operating condition, the unburned fuelconcentration and the soot volume fraction in the exhaust gas of EGBI modeare nearly 1.3 times and 2.5 times, respectively, higher than those of ELDImode. The over-fueling is required for EGBI mode, while no start-aids systemis needed for ELDI mode under the cold start condition.
ABSTRACT
Mixture formation, soot and HC emissions of a spark-ignition (SI)engine fueled with ethanol-gasoline and with ethanol-liquid petroleum gas(LPG) under effects of intake air temperature and injection methods wereinvestigated numerically. The simulation was performed on an 110ccmotorcycle engine with a retrofitted intake system to adopt new fuel supplymodes. The results show that ethanol-LPG dual injection (ELDI) modeproduces a better homogeneous mixture as compared to that of ethanol-gasolinepre-blended injection (EGBI) mode. The diffusion combustion of liquid fueldroplets in a heterogeneous mixture is the main factor affecting soot emission.Either ELDI or EGBI mode, the higher T int leads to the lower unburned fuelconcentration in the exhaust gas. At a low T int , the unburned fuel concentrationincreases with ethanol content, whereas the rate of this increase is reducedgradually at high T int . At a given engine operating condition, the unburned fuelconcentration and the soot volume fraction in the exhaust gas of EGBI modeare nearly 1.3 times and 2.5 times, respectively, higher than those of ELDImode. The over-fueling is required for EGBI mode, while no start-aids systemis needed for ELDI mode under the cold start condition.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn