Trương Thị Hiếu Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15272 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Hiếu Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/09/1992
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: MBA in Finance; Tại: Bangor University
Dạy CN: Quản trị kinh doanh thương mại
Lĩnh vực NC: Thương mại điện tử, Tài chính quốc tế
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 6/2019 đến nay: Giảng viên Bô môn Kinh doanh thương mại, Khoa Thương Mại điện tử, Trường ĐHKT- ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của hành vi mua sắm tìm kiếm đến sự gắn kết của khách hàng: trường hợp của các doanh nghiệp thời trang tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Th.S Trương Thị Hiếu Hạnh. Thành viên: TS. Đặng Thị Thu Trang, Chuyên viên. Võ Thị Giang. Mã số: T2020-04-55. Năm: 2020. (Apr 14 2020 9:09AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của tích hợp kênh đến ý định mua lặp lại của người tiêu dùng trong bối cảnh bán lẻ đa kênh: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Thu Trang. Thành viên: ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh. Mã số: T2019-04-39. Năm: 2019. (Jan 4 2020 6:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh lên sự gắn kết của người tiêu dùng trong bán lẻ đa kênh tại Việt Nam. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Trương Thị Hiếu Hạnh. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: 143. Trang: 45-53. Năm 2020. (Aug 13 2020 8:04AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của hành vi mua sắm tìm kiếm đến sự gắn kết của khách hàng trong xu hướng bán lẻ hợp kênh: Trường hợp các doanh nghiệp bán lẻ thời trang tại Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trương Thị Hiếu Hạnh, Đặng Thị Thu Trang. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: 148. Trang: 53-64. Năm 2020. (Nov 27 2020 8:34AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của tích hợp kênh lên ý định mua lặp lại của người tiêu dùng trong bán lẻ chéo kênh: trường hợp nghiên cứu cho ngành thời trang tại Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Trương Thị Hiếu Hạnh. Tạp chí khoa học thương mại. Số: 132. Trang: 41-50. Năm 2019. (Oct 16 2019 9:15PM)
[4]Bài báo: Finite-difference method for the Gamma equation on non-uniform grids. Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering: Mathematics and Computer science. Số: Vol 64 No 4. Trang: 3-8. Năm 2019. (Jan 24 2020 3:53PM)
[5]Bài báo: Finite-Difference Scheme for Initial Boundary Value Problems in Financial Mathematicss. Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics. Số: Vol 35, No 4 (2019). Trang: 79-86. Năm 2019. (Jan 4 2020 6:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: THE DRIVERS OF OMNI-CHANNEL SHOPPING INTENTION: A CASE STUDY FOR FASHION RETAILING SECTOR IN DANANG, VIETNAM. Authors: Truong Thi Hieu Hanh. Journal of Asian Business and Economic Studies. No: Publication date: 14 October 2020. Pages: ISSN: 2515-964X. Year 2020. (Aug 20 2020 12:43PM)
[2]Article: A finite-difference scheme for initial boundary value problem of the Gamma equation in the pricing of financial derivatives. Authors: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. Journal of Mathematics and Computer Science (ESCI/SCOPUS) ISSN 2008-949X. No: Volume 20, Issue 4. Pages: 283-291. Year 2020. (Feb 21 2020 9:52PM)
[3]Article: Monotone Finite-Difference Schemes with Second Order Approximation Based on Regularization Approach for the Dirichlet Boundary Problem of the Gamma Equation. Authors: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. IEEE Access Online ISSN: 2169-3536 (ISI Q1). No: Vol 8. Pages: 45119-45132. Year 2020. (Mar 7 2020 10:16AM)
[4]Presentations: EXAMINING THE ANTECEDENTS OF E-LOYALTY IN THE CONTEXT OF MULTI-CHANNEL RETAILING: A CASE STUDY FOR DANANG, VIETNAM. Authors: Truong Thi Hieu Hanh, Le Thi Phan Anh. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution (ISBN: 978-604-60-3150-5). Pages: 395-407. Year 2020. (Apr 7 2020 2:02PM)
[5]Presentations: THE DRIVERS OF SALESPERSON’S JOB SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE IN RETAIL INDUSTRY: A CASE STUDY FOR DANANG, VIETNAM . Authors: Truong Thi Hieu Hanh, Vo Thi Chuong. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution (ISBN: 978-604-60-3150-5). Pages: 408-419. Year 2020. (Apr 7 2020 2:08PM)
  
 Khen thưởng
[1] Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Số: 208/NQ-KT. Năm: 2019.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QD-DHDN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị quan hệ khách hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại Học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Đề án Kinh Tế Thương Mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn