Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hệ thống hóa các mô hình nền và đề xuất mô hình nền mới dùng trong bài toán phân tích ứng xử của kết cấu tương tác nền
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước
Nơi đăng: Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762; Số: 6-2015;Từ->đến trang: 47-50;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục đích của bài báo này là trình bày tổng quan các mô hình nền, cụ thể là các đặc tính ứng xử của các mô hình nền được phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống. Từ đó, bài báo đề xuất một mô hình nền mới được gọi là mô hình Nền động lực học mà phản ánh đúng bản chất thật của đất nền so với các mô hình nền khác. Quan hệ ứng xử lực - chuyển vị trong mô hình nền được thiết lập dựa trên các thông số đặc trưng của mô hình nền. Đồng thời, sự so sánh giữa mô hình nền mới này với một số mô hình nền hiện có cho thấy tính thực tiễn và bao quát của mô hình nền mới này.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The purpose of this paper presents foundation models overview, such as the characteristic of the foundation models is analyzed and evaluated detail and systematically. Since, the paper proposes a new foundation model called The dynamic foundation model that reflects the true behavior of soil compared with others. The pressure-deflection relationship in this foundation model is determined based on typical parameters of the foundation model. Also, a comparison between the new foundation model with others shows practical and extensive of this new model.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn