Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 1/11/2011.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 10/9/2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 12/11/2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5378/QĐ-BGDĐT. Năm: 14/12/2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 17/8/2016.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 19/9/2014.
[7] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về thành tích cán bộ giảng dạy giỏi các năm 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998; 1998-1999; 2000-2001. Số: 18/QĐKT; 970/QĐKT; 1352/QĐKT; 1300/QĐ-TĐKT. Năm: 1997; 1998; 1999 và 2001.
[8] Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Số: 6365/1999. Năm: 1999.
[9] Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 1998-1999. Số: 07/NQ-KT. Năm: 2000.
[10] Huy chương "Vì thế hệ trẻ". Số: 511 QD/TUDTN. Năm: 2001.
[11] Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Nhiệm kỳ II (1998-2002). Số: 01/QĐ-KT. Năm: 2002.
[12] Đạt thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2001. Số: 205-QĐ/ĐU. Năm: 2002.
[13] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn. Số: 985/QĐ-TLĐ. Năm: 2010.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[15] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[16] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 7125/GD-DT. Năm: 21/12/2001.
[17] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 22/8/2017.
[18] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 22/8/2018.
[19] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục. Số: 1720/QĐ-BGDĐT. Năm: 25/5/2015.
[20] Bằng khen Hội khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. Số: 19/QĐ-HCĐVN. Năm: 28/2/2019.
[21] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 29/9/2014.
[22] Bằng khen Đã có bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI. Số: 6773/QĐ-UBND. Năm: 3/11/2017.
[23] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 7/10/2013.
[24] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 7/11/2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn