Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,977

(Jul 18 2021 11:36PM)(May 18 2020 10:55PM)(Jun 12 2020 4:59PM)(Mar 16 2017 3:32PM)(Aug 30 2012 10:45PM)(Sep 30 2011 12:14PM)(Apr 28 2011 10:16AM)
[1]Sách chuyên khảo: Phương pháp số trong bài toán ứng xử của dầm, tấm trên nền động lực học và bài toán điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Văn Nam, Phan Hoàng Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2021.
[2]Giáo trình: Khai thác và thí nghiệm cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2020.
[3]Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật-Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2020.
[4]Động đất và Kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: PGS.TS. Đặng Công Thuật, TS. Nguyễn Văn Nam. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2017.
[5]Khai thác, sửa chữa, gia cố công trình cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2012.
[6]Công trình ngầm Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Lê Văn Lạc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2011.
[7] Hướng dẫn thiết kế cầu thép Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1998.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn