Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng chương trình tối ưu hóa biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệu trong tổ chức thi công xây dựng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trương Ngọc Sơn, Huỳnh Vũ Phương Cơ
Nơi đăng: Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762; Số: 7-2015;Từ->đến trang: 56-59;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc tính toán, tối ưu hóa biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệu đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tổ chức thi công xây dựng. Tuy nhiên, lâu nay việc xây dựng biểu đồ hầu hết được thực hiện một cách thủ công, chưa tối ưu, gây mất thời gian và khó khăn trong quá trình chỉnh sửa. Chương trình tối ưu hóa biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệu sẽ xử lý các số liệu với độ chính xác cao trong tổ chức thi công xây dựng, chọn số xe vận chuyển phù hợp để tiết kiệm chi phí thi công, vẽ được biểu đồ dự trữ và cung ứng, xuất ra ngày có vật liệu dự trữ lớn nhất và nhỏ nhất cùng khối lượng tại công trường nhằm chuẩn bị diện tích kho bãi và chọn tải trọng xe vận chuyển phù hợp. Ngoài ra, chương trình có thể xuất nhanh kết quả bảng tính và biểu đồ sang Excel và Autocad.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Calculating and optimizing material supply & storage graph play crucial roles in the organization of construction. However, most chart constructions are done by hand. The process of building these charts is time-consuming and difficult in the editing part. Therefore, this way does not bring the optimal results. The constructing material supply & storage graph optimization program in construction organization helps process the data with high precision, selects the relevant number of transport vehicles in order to save construction cost, draws the material supply & storage graph, outputs the dates that have the largest and the smallest material storage as well as the amount of material available at the construction site so as to prepare for the warehouse areas and select relevant loading for transport vehicles. Besides, this program can also output the result of chart and graph fast then transfer info Excel and Autocad.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn