Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của thông số khối lượng trong mô hình nền động lực học lên dao động riêng của dầm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Kiến Quốc
Nơi đăng: Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 7-2015;Từ->đến trang: 94-98;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục đích của bài báo này là phân tích dao động riêng của kết cấu dầm trên mô hình Nền động lực học. Mô hình nền được mô tả gồm thông số độ cứng đàn hồi Winkler, lớp cắt dựa trên mô hình Pasternak, cản nhớt và thông số khối lượng đặc trưng cho sự ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử của kết cấu. Phương trình trị riêng của hệ kết cấu dầm được thiết lập một cách chi tiết dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn. Ảnh hưởng của các đặc tính nền như thông số độ cứng đàn hồi, lớp cắt và thông số đặc trưng khối lượng nền lên dao động riêng của các loại kết cấu dầm được phân tích một cách chi tiết.
ABSTRACT
The purpose of this paper analyzes free vibration of beam on dynamic foundation model. This foundation model is modelled including elastic stiffness parameter of Winkler foundation and shear layer based on Pasternak model, damping viscous and mass density parameter characterized the influence of mass of the foundation on response of structures. The equation of free vibration of the beams is determined based on finite element method. The effects of characteristic foundation parameters such as stiffness, shear layer and mass density parameter of the foundation on free vibration of the beams are investigated detaily.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn