Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A New Foundation Model for Dynamic Analysis of Beams on Nonlinear Foundation Subjected to a Moving Mass
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Trong Phuoc, Pham Dinh Trung, Hoang Phuong Hoa
Nơi đăng: International Conference on Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering. Available online at www.sciencedirect.com. (Scopus). Procedia Engineering. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816003921?via%3Dihub.; Số: Vol. 142(2016). ISSN 1877-7058;Từ->đến trang: 165-172;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn