Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích ảnh hưởng của thông số gối cao su lên ứng xử động cầu cong đứng chịu tải trọng di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818; Số: 12/2015;Từ->đến trang: 59-63;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục đích của bài báo này là phân tích ảnh hưởng của các thông số gối cao su trong kết cấu cầu dầm cong đứng chịu tác động của tải trọng di động. Mô hình tải trọng di động được mô tả bằng hệ hai khối lượng đặc trưng cho phần thân và bánh xe, kết cấu cầu vòm được rời rạc dựa trên nền tảng của lý thuyết phần tử hữu hạn. Phương trình vi phân chuyển động của hệ kết cấu chịu phương tiện di động được thiết lập dựa trên nguyên lý cân bằng động và giải bằng phương pháp tích phân số Newmark theo từng bước thời gian. Ảnh hưởng của các thông số gối cao su, độ cong của dầm cầu và các thông số đặc trưng của các phương tiện di động cũng được khảo sát một cách chi tiết và kết quả cho thấy các thông số có ảnh hưởng đáng kể đến đáp ứng động lực học của cầu vòm. Đồng thời, kết quả phân tích cũng cho thấy vấn đề đang quan tâm của bài báo là thật sự có ý nghĩa và hữu ích trong việc thực hành tính toán ứng xử trong bài toán tương tác của mô hình Cầu-Phương tiện di độngwalgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
The purpose of this paper analyze the influence of rubber restraint parameters in curved bridge subjected to a moving vehicle. The model of moving vehicle is described by two masses characteristic for body and wheel, the curved bridge structure is disjointed based on the finite element theory. The equation of motion of the system is derived based on dynamic balance principle and solved by Newmark method in the time domain. The influence of rubber restraint parameters, the curvature of the curved bridge and moving vehicle parameters are also investigated detail and the results showed that the above parameters have a significant influence on dynamic response of curved bridge. At the same time, the analysis result also shows that the paper is truly meaningful and useful in the practice of calculating behavior of interactive problem of Bridge-Vehicle.walgreens prints coupons prescription coupon card free printable couponsabortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn