Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Behavior of thermoplastic composite carbon/PEKK T-joints under static tension web pull-off loading
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang, P. Hoa et Ngo, Anh Dung
Nơi đăng: Communication lors de la conference. Symposium on Advanced Composite and the 2nd Sino-Canadian Workshop on Composite Technology and Trade (Jiangsu, China, Oct. 2006); Số: The 2nd Sino-Canadian;Từ->đến trang: xx-xx;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn