Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng thành phần đứng của những trận động đất mạnh đến phản ứng của kết cấu cách chấn bằng gối TFP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa*, Phạm Duy Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: ISSN 1859-1531. 1(98).2016;Từ->đến trang: 46-49;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Gối Triple Friction Pendulum Bearing (TFP) là một thiết bị cách chấn rất hiệu quả. Nó được lắp đặt vào kết cấu để cách ly chuyển động đất nền, làm giảm thiệt hại của kết cấu do động đất. Trong các nghiên cứu trước cho rằng thành phần đứng của các trận động đất không ảnh hưởng nhiều đến ứng xử của kết cấu và gối TFP. Tuy nhiên, dưới những trận động đất mạnh, gần vùng đứt gãy, thành phần đứng của các trận động đất lớn sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến phản ứng của kết cấu cô lập bằng gối TFP. Bài báo này sẽ phân tích và đánh giá sai số khi bỏ qua thành phần đứng của những trận động đất mạnh. Kết quả được minh chứng thông qua phân tích ví dụ số nhà thép 5 tầng gắn gối TFP chịu các trận động đất mạnh xét cả ba thành phần X, Y và thành phần đứng theo phương Z.
ABSTRACT
TFP bearing is a seismic base isolation device It is installed beneath the base of the structure to isolate the ground motions, reducing the structural damage due to earthquakes. The previous studies show that the vertical components of the earthquake do not affect the behavior of structures and TFP bearings. However, in strong earthquakes near the fault zone, vertical components significantly influence the response of isolated structures by TFP bearings. This paper will analyze and evaluate errors while ignoring vertical components of strong earthquakes. The result is demonstrated by the analysis of examples of the a 5-story steel building using the TFP bearings subjected to three components of earthquakes X (X. A2), Y and the Z vertical component.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn