Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực nghiệm xác định thông số ảnh hưởng của khối lượng nền lên đặc trưng động học của hệ một bậc tự do
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng); Số: 12-2016, ISSN 0866-0762;Từ->đến trang: 88-91;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục đích bài báo này là dùng mô hình thực nghiệm để xác định thông số đặc trưng cho ảnh hưởng của khối lượng nền lên đặc trưng ứng xử động của hệ kết cấu bên trên. Mô hình nền động lực học được mô tả bằng lớp nền cao su đặc; mô tả gần giống mô hình ứng xử của nền động lực học nhất so với các loại vật liệu khác. Đồng thời, kết cấu bên trên sử dụng vật liệu thép có tính đồng nhất, đẳng hướng và dễ dàng xác định được các thông đặc trưng của vật liệu. Kết quả thực nghiệm được phân tích dựa trên mô hình đơn giản của hệ một bậc tự do. Từ đó, thông số đặc trưng cho ảnh hưởng của khối lượng nền được xác định dựa trên kết quả phân tích giữa lý thuyết và thực nghiệm.
ABSTRACT
The purpose of this paper uses experimental model to determine characteristic parameter of influence of foundation mass on dynamic character of structure on foundation. The dynamic foundation is modeled by rubber layer; it describes the best similar to response of the dynamic foundation model in others materials. Beside, the structures on foundation uses steel material having homogeneous, anisotropic and easy determines characteristic parameters of it. The experimental results are analyzed based on single degree of freedom system. Then, the characteristic parameter of influence of foundation mass is determined based on theory and experiment results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn