Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,615

 Dynamic Response of Beam On a New Non-Uniform Dynamic Foundation Subjected to a Moving Vehicle Using Finite Element Method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Trung Pham, Phuong Hoa Hoang, Trong Phuoc Nguyen
Nơi đăng: International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT); Số: Volume 06, Issue 03, ISSN 2278-0181;Từ->đến trang: 279-285;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn