Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá sức khỏe kết cấu cầu bằng phương pháp đo dao động xung kích
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Ngọc An
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải; Số: 7/2017, ISSN 2354-0818;Từ->đến trang: 46-50;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự suy giảm các thông số động học của cầu trong đó có tần số dao động riêng là hệ quả tất yếu của sự suy giảm độ cứng ở kết cấu nhịp cầu. Việc xác định tần số dao động riêng của cầu tại thời điểm khảo sát và so sánh với tần số dao động riêng của cầu ở trạng thái “0” có thể chẩn đoán sơ bộ tình trạng sức khỏe của kết cấu nhịp cầu. Bài báo tiến hành phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm độ cứng kết cấu nhịp cầu và đề xuất phạm vi suy giảm tần số dao động riêng cho cầu bản, cầu dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL có thể ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu. Tiến hành đo dao động một cầu cụ thể và so sánh tần số dao động riêng kết cấu nhịp cầu tại thời điểm khảo sát với trạng thái “0” của cầu để đánh giá sơ bộ tình trạng làm việc kết cấu nhịp cầu.
ABSTRACT
The deterioration of the kinetic parameters of the bridge with the specific vibration frequency is an indispensable consequence of the loss of stiffness in the bridge structure. Determining the specific vibration frequency of the bridge at the time of the survey and comparing it with the specific vibration frequency of the "0" state can provide a preliminary diagnosis of the health status of the bridge structure. The article analyzes the causes leading to the decrease in bridge structural stiffness and proposes the range of vibration frequency reduction for the bridge, reinforced concrete beam and pre-stressed concrete bridges, which can affect the bearing capacity of the bridge structure. We also measures a particular bridge oscillation and compares the specific vibration frequency of the bridge at the time of the survey to that of the "0" state of the bridge to evaluate the structural condition of the bridge.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn