Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Analysis and Evaluation of the Ground Wave Propagation due to Blasting Activities of the Road Construction by Numerical Models and Experiments.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Lan, Huy Hung Pham, Phuong Hoa Hoang
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017. ACOME2017. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore.; Số: (Scopus) ISBN: 978-981-10-7149-2;Từ->đến trang: 709-722;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn