Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Performance of Single Friction Pendulum Bearing for Isolated Building Subjected to Seismic Actions in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N. V. Nguyen, C. H. Nguyen, H. P. Hoang and K. T. Huong
Nơi đăng: International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering, CUTE2018. Hochiminh City, Avril 2018. Available online at www.sciencedirect.com (Scopus). Procedia Engineering. http://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/143/1; Số: Vol 143(2018). ISSN 1755-1315;Từ->đến trang: Doi:10.1088/1755-1315/143/1/012048.;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn