Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Research on solution to strengthen concrete T beams reinforced with carbon fiber reinforced polymer composites (part 2)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Phuong Hoa, Nguyen Dinh Khanh, Nguyen The Duong
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2012, August 14-15. Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh city, Vietnam; Số: ISBN:978-604-908-577-2;Từ->đến trang: 924-932;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn