Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hiệu quả giảm chấn của gối cô lập trượt ma sát (Triple Friction Pendulum TFP), so với gối (Single Friction Pendulum SFP)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa và Phạm Duy Hòa
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 2013; Số: ISBN 978-604-911-435-9;Từ->đến trang: 397-405;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn