Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phản ứng động của dầm trên nền đàn hồi phi tuyến chịu hệ dao động di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước và Hoàng Phương Hoa
Nơi đăng: Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 2-2015;Từ->đến trang: 76-79;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này phân tích ứng xử động của dầm trên nền đàn hồi phi tuyến chịu hệ dao động di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình nền được mô tả gồm thông số nền đàn hồi tuyến tính và phi tuyến dựa trên mô hình nền Winkler. Hệ dao động di động được mô tả gồm có hai khối lượng nối với nhau bằng lò xò đàn hồi tuyến tính và cản nhớt. Phương trình chuyển động của hệ được thiết lập dựa trên nguyên lý cân bằng động và cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn, và giải bằng phương pháp tích phân số trên toàn miền thời gian. Ảnh hưởng của các thông số nền, đặc trưng động lực học và vận tốc chuyển động của hệ dao động di động lên ứng xử động của dầm được khảo sát.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This paper studies dynamic responses of beams on nonlinear elastic foundation subjected to a moving oscillator using finite element method. The nonlinear foundation model includes the linear and nonlinear elastic parameters (Winkler). The moving oscillator model is assumed to be consisting of two nodal masses that are connected by means of a spring-damper components. The equation of motion is derived by principle of dynamic balance and finite element method, and solved by numerical integration method in the time domain. The influence of nonlinear foundation parameters, dynamic properties of the moving oscillator and velocity on dynamic responses of the beam is discussed
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn