Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,649

 Nghiên cứu ứng dụng một biện pháp tính toán căng dây và tính ảnh hưởng khi dây làm việc bị duỗi thẳng trong cầu dây văng.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm đề tài
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T01-15-13 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán

Hiện đang áp dụng để theo dõi sự làm việc của cầu Sông Hàn, TP Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn