Nguyễn Danh Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,082,493

 
Mục này được 4637 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Danh Ngọc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/04/1987
Nơi sinh: Quân y viện 17 - Quân khu 5
Quê quán Hương Khê, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tối ưu hóa và an toàn hệ thống; Tại: Viện Charles Delaunay, Đại học Công nghệ Troyes, Pháp
Lĩnh vực NC: Stochastic processes modeling on systems degradation, Prognostics and Health Management, Maintenance (maintenance policies)
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ndngoc@dut.udn.vn;danhngoc.nguyen@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 5/2017 - nay: Giảng viên, bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí
5/2016 - 4/2017: Giảng viên tập sự, bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí
4/2015 - 11/2015: Nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại Viện Charles Delaunay, trường Đại học Công nghệ Troyes, Pháp.
10/2011 - 3/2015: Nghiên cứu sinh tại Viện Charles Delaunay, trường Đại học Công nghệ Troyes, Pháp.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Design and control of an active prosthetic leg. Tác giả: Ngô Hoàng Trung, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Danh Ngọc, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (121). Trang: 24-29. Năm 2017. (May 30 2018 5:44PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of the impact of intermittent sources on smart grid equipments. Authors: D.N. Nguyen, E. Grall-Maës, P. Beauseroy, E. Deloux & Y. Dijoux. Proceedings of the European Safety and Reliability conference, ESREL 2016. No: ISBN 978-1-138-02997-2. Pages: 2860–2867. Year 2016. (Mar 17 2017 10:10PM)
[2]Article: Remaining Useful Lifetime Prognosis of Controlled systems: case of stochastically deteriorating actuator. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. Mathematical Problems in Engineering. No: vol. 2015, Article ID 356916. Pages: 16 pages. Year 2015. (Oct 19 2016 2:50PM)
[3]Article: Feedback control system with stochastically deteriorating actuator: remaining useful life assessment. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceeding of The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control, IFAC 2014. Cape Town (South Africa). No: xx. Pages: 3244-3249. Year 2014. (Oct 19 2016 3:05PM)
[4]Article: Remaining Useful Life Estimation of Stochastically Deteriorating Feedback Control Systems with a Random Environment and Impact of Prognostic Result on the Maintenance Process. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceeding of The 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society (PHME14). Nantes (France). No: xx. Pages: 681-691. Year 2014. (Oct 19 2016 3:15PM)
[5]Article: A deterioration model for feedback control systems with random environment. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceedings of the European Safety and Reliability conference, ESREL 2013. No: ISBN 978-1-138-00123-7. Pages: 1791-1798. Year 2013. (Oct 19 2016 3:00PM)
[6]Article: A CAM controlled machine, one step to make machining as easy as printing. Authors: Didonato, A., Reader, L., Marin, J., Naksangchun, N., D. N. Nguyen, & Vignat, F.. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. No: 4(2). Pages: 1-8. Year 2013. (Oct 19 2016 2:47PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 19 2016 2:42PM)(Oct 19 2016 2:44PM)
[1]Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes - Traité IC2, série Systèmes automatisés - Chapitre 8. Projet APPRODYN : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques Chủ biên: N.Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: Hermès Sciences - Lavoisier. Năm 2012.
[2]Supervision and Safety of Complex Systems (ISTE) - Chapter 8. The APPRODYN Project: Dynamic Reliability Approaches to Modeling Critical Systems Chủ biên: N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: John Wiley & Sons. Năm 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn