Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh bộ điều khiển PID với bộ điều khiển LQG cho robot cân bằng trên quả cầu. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7 (128). Trang: 10-14. Năm 2018. (Mar 5 2019 8:01PM)
[2]Tham luận: Development of a Receptionist Robot: Mechanical and Control System Design. Tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Trang: NA. Năm 2018. (Mar 5 2019 8:11PM)
[3]Bài báo: Design and control of an active prosthetic leg. Tác giả: Ngô Hoàng Trung, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Danh Ngọc, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (121). Trang: 24-29. Năm 2017. (May 30 2018 5:44PM)
[4]Tham luận: Ball Balancing Robot. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Trang: NA. Năm 2017. (Mar 5 2019 8:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyze Solution. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Hung Toan Do, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of the 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019). No: in press. Pages: in press. Year 2019. (Jul 11 2019 5:46PM)
[2]Article: Bio-realistic Neural Network in Speech Timing Learning Mechanism. Authors: Minh Nguyen Le, Thanh Vo Nhu, Vinh Dang Phuoc, Ngoc Nguyen Danh, Nam Le Hoai, Hai Tran Ngoc. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: ISBN: 978-1-5386-5125-4. Pages: 663-667. Year 2018. (Mar 5 2019 8:18PM)
[3]Article: A Small Test Rig for Evaluating Characteristics of Rotating Machinery. Authors: Phuoc Thanh Tran, Phuoc Vinh Dang, Ngoc Vu Vo, Hoai Nam Le, Nhu Thanh Vo, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: ISBN: 978-1-5386-5125-4. Pages: 258-262. Year 2018. (Mar 5 2019 8:15PM)
[4]Article: Design and control of a ball balancing robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang, Hoai Nam Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: ISBN: 978-1-5386-5125-4. Pages: 317-322. Year 2018. (Mar 5 2019 8:06PM)
[5]Article: Evaluation of the impact of intermittent sources on smart grid equipments. Authors: D.N. Nguyen, E. Grall-Maës, P. Beauseroy, E. Deloux & Y. Dijoux. Proceedings of the European Safety and Reliability conference, ESREL 2016. No: ISBN 978-1-138-02997-2. Pages: 2860–2867. Year 2016. (Mar 17 2017 10:10PM)
[6]Article: Remaining Useful Lifetime Prognosis of Controlled systems: case of stochastically deteriorating actuator. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. Mathematical Problems in Engineering. No: vol. 2015, Article ID 356916. Pages: 16 pages. Year 2015. (Oct 19 2016 2:50PM)
[7]Article: Feedback control system with stochastically deteriorating actuator: remaining useful life assessment. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceeding of The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control, IFAC 2014. Cape Town (South Africa). No: xx. Pages: 3244-3249. Year 2014. (Oct 19 2016 3:05PM)
[8]Article: Remaining Useful Life Estimation of Stochastically Deteriorating Feedback Control Systems with a Random Environment and Impact of Prognostic Result on the Maintenance Process. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceeding of The 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society (PHME14). Nantes (France). No: xx. Pages: 681-691. Year 2014. (Oct 19 2016 3:15PM)
[9]Article: A deterioration model for feedback control systems with random environment. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceedings of the European Safety and Reliability conference, ESREL 2013. No: ISBN 978-1-138-00123-7. Pages: 1791-1798. Year 2013. (Oct 19 2016 3:00PM)
[10]Article: A CAM controlled machine, one step to make machining as easy as printing. Authors: Didonato, A., Reader, L., Marin, J., Naksangchun, N., D. N. Nguyen, & Vignat, F.. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. No: 4(2). Pages: 1-8. Year 2013. (Oct 19 2016 2:47PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn