Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,414

 Văn học chữ Hán đất Quảng (qua nguồn tư liệu văn bia Quảng Nam - Đà Nẵng)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V - 2015, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức, 5/2015
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng thuộc về quốc gia Đại Việt từ thế kỉ XV, hình thành tương đối muộn và lại trải qua nhiều cuộc chiến dưới thời phong kiến, cho nên tình hình sáng tác văn học chữ Hán của Đất Quảng trong giai đoạn này có phần hạn chế, đồng thời những văn bản sáng tác đó cũng khó bảo tồn, lưu giữ, bởi khói lửa chiến tranh, tác động thời tiết. May thay văn bia vẫn còn lưu lại một ít tác phẩm văn học, bởi đặc tính lâu bền vốn có của bia đá. Đây chính là nguồn tư liệu để nghiên cứu về tình hình văn học chữ Hán Đất Quảng, bổ khuyết tri thức cho nền văn học Đất Quảng vốn chỉ mới biết đến ở giai đoạn hiện đại và đương đại. Trong bài viết này, tác giả trình bày tình hình văn học chữ Hán Đất Quảng ở các mặt: thể tài văn học, quan niệm sáng tác, giá trị nội dung, thủ pháp nghệ thuật và một dòng văn học riêng - văn học Phật giáo Đất Quảng. Nhìn chung, văn học chữ Hán Đất Quảng từ tư liệu văn bia là đa dạng về thể tài, nhiều thành phần tác giả, có nội dung phong phú và nghệ thuật đặc sắc.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
The land of Quang Nam - Da Nang belongs to the Dai Viet in the XVth century, which was late settled down and underwent many wars in feudalism. As a result, the ancient Chinese written literature of Quang Nam in this period is somewhat limited, and these literary works were not well conserved and stored, because of the war and weather effects. Fortunately, the epitaphs still carries through a few literary works, thanks to the durability of stone monuments. This is the key resource in researching on the situation of Chinese written literature of Quang Nam, complement knowledge to Quang Nam literature which is only known at the stage of modern and contemporary. In this article, the authors present situation of Quang Nam Chinese written literature in these aspects: literary themes, concepts, content validity, the artistic processes and a separate stream of literature – Quang Nam Buddha literature. Overall, the Quang Nam Chinese written literature from epitaphs is diverse in theme, author, rich content and unique art.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn