Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,272

(Jul 25 2021 10:54PM)(Jul 25 2021 10:57PM)(Jul 25 2021 10:52PM)(Dec 13 2020 10:52PM)(Jul 25 2021 10:48PM)(Aug 14 2020 12:53AM)(Aug 14 2020 1:18AM)(Aug 14 2020 12:11AM)(Aug 14 2020 1:12AM)(Aug 14 2020 12:01AM)(Aug 14 2020 12:07AM)(Aug 14 2020 12:05AM)(Aug 13 2020 11:58PM)(Aug 14 2020 12:00AM)(Aug 14 2020 1:35AM)(May 31 2017 10:15PM)(Apr 15 2015 1:22AM)(Mar 2 2014 8:59PM)(Nov 30 2014 7:26PM)(Apr 15 2015 1:20AM)(Nov 13 2013 11:18PM)(Nov 13 2013 11:21PM)(Sep 14 2013 7:27PM)(Sep 14 2013 7:28PM)(May 17 2011 2:34PM)(Nov 29 2011 8:28PM)(May 17 2011 2:32PM)(May 11 2011 10:11AM)(Dec 31 2010 2:02PM)(Dec 31 2010 2:02PM)(Dec 31 2010 2:02PM)(Dec 31 2010 2:02PM)(Dec 31 2010 2:02PM)(Dec 31 2010 2:02PM)
[1]Báo chí đồng hành với Quảng Nam trên chặng đường phát triển Chủ biên: Ban Tuyên giáo Quảng Nam. Nơi XB: Ban Tuyên giáo Quảng Nam. Năm 2021.
[2]Nghiên cứu văn cúng của Phạm Phú Thứ Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2021.
[3]Nghiên cứu đất Quảng, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2020.
[4]Nghiên cứu Hán Nôm 2020 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Nơi XB: Nxb Thế giới. Năm 2020.
[5]Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2020 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2020.
[6]Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc, Nxb Đà Nẵng Chủ biên: Huyện ủy Hòa Vang và Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2019.
[7]Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên phương tiện truyền thông, tập 1 Chủ biên: Đài tiếng nói Việt Nam. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[8]Đà Nẵng 20 năm lí luận phê bình văn học nghệ thuật (1997 - 2017) Chủ biên: Liên hiệp các hội VHNT TPĐN. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2019.
[9]Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2018 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2018.
[10]Nghiên cứu Hán Nôm 2018 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Nơi XB: Nxb Thế giới. Năm 2018.
[11]Văn hóa dân gian miền biển Đà Nẵng Chủ biên: Võ Văn Hòe. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2018.
[12]Đà Nẵng Miền Trung những vấn đề lịch sử - văn hóa Chủ biên: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng. Nơi XB: Nxb Văn hóa Văn nghệ. Năm 2017.
[13]Tìm về đất Quảng, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2017.
[14]Nghiên cứu Hán Nôm 2017 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Nơi XB: Nxb Thế giới. Năm 2017.
[15]Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2017 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Nơi XB: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Năm 2017.
[16]Liên Chiểu 20 năm (1997 - 2017) một chặng đường Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Quận Liên Chiểu. Năm 2017.
[17]Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2015 Chủ biên: Hội VNDG Đà Nẵng. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. Năm 2015.
[18]Tài liệu học tập Hán Nôm 1 (chữ Hán) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2014.
[19]

Hán Nôm học trong nhà trường
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm. Năm 2013.

[20]Thông báo Hán Nôm học 2012 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Nơi XB: Nxb Thế giới. Năm 2013.
[21]Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2013.
[22]

Đường biên - tập 2 (phê bình và nghiên cứu)
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2013.

[23]Thông báo Hán Nôm học 2010 - 2011 Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Nxb Thế giới. Năm 2012.
[24]Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. Năm 2012.
[25]Thơ văn Phạm Phú Thứ Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng (sắp in). Năm 2011.
[26]Tài liệu học tập Chữ Nôm Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn học. Năm 2011.
[27]Phạm Phú Thứ với Giá Viên toàn tập Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn học. Năm 2011.
[28]Ẩm thực dân gian đất Quảng Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng. Năm 2010.
[29]Đường biên - tập 1 (nghiên cứu và phê bình) Chủ biên: Chi đoàn cán bộ Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN. Nơi XB: Nxb Văn học. Năm 2010.
[30]Tam thập (tiểu luận nghiên cứu) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2010.
[31]Sử dụng la bàn (dịch). Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thuận Hoá. Năm 2005.
[32]Sinh viên viết luận văn tốt nghiệp như thế nào (biên dịch). Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Thư viện Quốc gia Việt Nam. Xem http://www.bandoc.thuvientre.com. Năm 2004.
[33]Tam thiên tự, Bách gia tính, Thần đồng thi, Thiên tự văn (dịch). Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thuận Hoá. Năm 2002.
[34]Văn hóa dân gian Đà Nẵng - Cổ truyền và đương đại Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn