Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,797

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giá trị lịch sử - văn hóa địa danh Hán Việt ở Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: 138/6.2021. Trang: 11-17. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:31PM)
[2]Bài báo: Dịch bệnh ở Quảng Nam - Đà Nẵng dưới thời Nguyễn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng. Số: 16 (1.2021). Trang: 99-104. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:03PM)
[3]Bài báo: Lãng du trong văn hóa núi. Tác giả: Hương Thu - Kim Ngân. Báo Quảng Nam. Số: 6/2021. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:34PM)
[4]Bài báo: Tầm nhìn chiến lược của tiền nhân. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:58PM)
[5]Bài báo: Tiết phụ xứ Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 3/2021. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:38PM)
[6]Bài báo: Còn hẹn lòng son da bọc ngựa. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 1/2021. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:40PM)
[7]Bài báo: 400 năm địa chí đất Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 6/2021. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:35PM)
[8]Bài báo: Người Quảng với báo giới quốc tế. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 2021. Năm 2021. (Jul 25 2021 11:37PM)
[9]Bài báo: Tìm Phật trong cổ tự. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 6/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:18PM)
[10]Bài báo: Biên chế chùa nhà nước. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Jul 25 2021 11:41PM)
[11]Bài báo: Thơ văn Quảng Nam in ở nước ngoài. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:17PM)
[12]Bài báo: Biển vàng sắc tứ Phước Lâm tự. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 8/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:07PM)
[13]Bài báo: Chè xanh đất Quảng ngày trước. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 3/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:08PM)
[14]Bài báo: Du Ngũ Hành Sơn xướng họa tập. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 3/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:10PM)
[15]Bài báo: Hải thuyền - "con đò" kết nối quốc tế. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 2/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:12PM)
[16]Bài báo: Người đam mê nghiên cứu sử làng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 3/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:16PM)
[17]Bài báo: Cách người xưa khuyến học trọng văn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Jul 25 2021 11:52PM)
[18]Bài báo: Sắc tứ chùa Phước Lâm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Jul 25 2021 11:56PM)
[19]Bài báo: Tìm hiểu giáo trình giảng dạy tiếng Việt hiện hành và vận dụng tham khảo biên soạn giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi - Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 35(04)/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 1:21AM)
[20]Bài báo: Người Quảng mở đầu phong trào tân thư. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:13PM)
[21]Bài báo: Những trang sử đá Quế Sơn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 3/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:14PM)
[22]Bài báo: Tau mi có từ khi mô?. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 8/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:15PM)
[23]Bài báo: Tay ngang nghiên cứu sử làng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Jul 25 2021 11:47PM)
[24]Bài báo: Mưa gió thương ai một góc trời. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Jul 25 2021 11:49PM)
[25]Bài báo: Chuyện voi xứ Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Jul 25 2021 11:44PM)
[26]Bài báo: Vai trò đất Quảng trong phong trào Đông Du. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2020. (Jul 25 2021 11:46PM)
[27]Bài báo: Chuyện chính sử quan Hồ Lệ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4/2020. Năm 2020. (Aug 14 2020 4:09PM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu địa danh Hán Việt Đà Nẵng thời Gia Long qua tư liệu địa bạ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc 2019, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức. Số: -. Năm 2019. (Aug 14 2020 12:37AM)
[29]Tham luận: Quảng Nam - Đà Nẵng chống Pháp qua thơ văn chữ Hán. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo khoa học Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860): Quá khứ và hiện tại. Năm 2018. (Aug 14 2020 3:48PM)
[30]Bài báo: Văn bia của Phạm Như Xương ở Nghệ An (bài 2). Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 6/2018. Năm 2018. (Aug 17 2020 1:03AM)
[31]Bài báo: Đất Quảng qua du kí của người Đài Loan xưa. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 10-11/11/2018. Năm 2018. (Aug 14 2020 12:30AM)
[32]Bài báo: Quảng Nam - Đà Nẵng qua tư liệu du kí của Đông Á. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Phạm Thị Tú Trinh. Tạp chí Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: 106 (10/2018). Năm 2018. (Aug 14 2020 12:32AM)
[33]Bài báo: Quảng Thuận đạo sử tập: Thư tịch quý về Thuận Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 06-07/10/2018. Năm 2018. (Aug 14 2020 12:33AM)
[34]Bài báo: Quảng Nam - Đà Nẵng qua tư liệu du kí của Nhật Bản. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng. Số: 202. Năm 2018. (Aug 14 2020 12:34AM)
[35]Bài báo: Tư liệu Hán văn liên quan đến Nguyễn Duy Hiệu. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu - chặng đường hình thành và phát triển, UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức. Số: -. Năm 2018. (Aug 14 2020 12:36AM)
[36]Tham luận: Tư liệu Hán văn liên quan đến Đỗ Thúc Tịnh. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Cuộc đời và sự nghiệp của tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh (1818 - 1862), Ban Thường vụ huyện ủy Hòa Vang và Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng tổ chức, 3/2018. Trang: 72-88. Năm 2018. (Aug 13 2020 11:38PM)
[37]Bài báo: Kí sự phục dịch ở An Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 03-04/11/2018. Năm 2018. (Aug 14 2020 12:29AM)
[38]Bài báo: 1 bài thơ 4 dị bản. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 1/2018. Năm 2018. (Aug 14 2020 1:06AM)
[39]Bài báo: Bảo chứng gia tộc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 2/2018. Năm 2018. (Aug 14 2020 1:07AM)
[40]Tham luận: Bút đàm chữ Hán - một phương thức giao tiếp quốc tế của người Quảng Nam trong lịch sử. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Tuấn Cường - Phạm Thị Tú Trinh. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Tiếng Việt trong những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế. Năm 2018. (Aug 14 2020 1:54AM)
[41]Tham luận: Yếu tố ngoại tộc, ngoại quốc trong địa danh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức 27/4/2018. Trang: 480-489. Năm 2018. (Aug 14 2020 12:56AM)
[42]Bài báo: Quế Quảng Nam, sản phẩm ngoại giao quốc tế. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Văn hóa Quảng Nam. Số: 147. Năm 2018. (Aug 14 2020 1:04AM)
[43]Bài báo: Địa danh “ngoại lai”. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4911(8133). Năm 2017. (Aug 14 2020 12:59AM)
[44]Bài báo: Nguyễn Thuật đã khắc thơ trên đất Trung Quốc?. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4095(8127). Năm 2017. (Aug 14 2020 12:58AM)
[45]Bài báo: Nhà thơ Nam Trân nhận thơ tặng của Giáo sư Trung Quốc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Non nước. Số: 239(11/2017). Trang: 79-. Năm 2017. (Aug 14 2020 1:02AM)
[46]Bài báo: Quảng Nam học trong hội thảo quốc tế Việt Nam học. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Văn hóa Quảng Nam. Số: 145. Trang: 18-19. Năm 2017. (Aug 14 2020 1:03AM)
[47]Tham luận: Đặc điểm kí âm và dịch nghĩa địa danh Hán Việt ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - UBND tỉnh Bình Định - Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức 16/9/2017 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Nxb Dân trí. Năm 2017. (Aug 14 2020 12:46AM)
[48]Tham luận: Nhà Nho Nguyễn Thuật với các thiết chế tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam và Trung Quốc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo Nho giáo trong tương quan Tam giáo, Trung tâm Trung Quốc học - Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội tổ chức, 25/11/2017. Năm 2017. (Aug 14 2020 12:50AM)
[49]Bài báo: Tư liệu văn bia Quế Sơn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo khoa học Làng Hương Quế trong quá trình thành lập, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du tịch tỉnh Quảng Nam tổ chức, 12/2017. Số: -. Năm 2017. (Aug 14 2020 1:08AM)
[50]Bài báo: Văn bia Phạm Như Xương ở Nghệ An. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 6/2017. Năm 2017. (Aug 14 2020 1:09AM)
[51]Bài báo: Phá giếng cổ gần 200 năm để làm đường nông thôn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4776 (7998). Trang: 2-2. Năm 2017. (May 31 2017 10:02PM)
[52]Bài báo: Di sản giếng làng an>. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4778 (8000). Năm 2017. (May 31 2017 10:03PM)
[53]Bài báo: Cây gòn kí ức. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4781 (8003). Trang: 6-6. Năm 2017. (May 31 2017 10:04PM)
[54]Bài báo: Đất hương hỏa an>. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4797 (9019). Trang: 2-2. Năm 2017. (May 31 2017 10:05PM)
[55]Bài báo: Sổ tay văn học” của Trương Đồng Hiệp. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4803 (8025). Trang: 2-2. Năm 2017. (May 31 2017 10:06PM)
[56]Bài báo: Triều Nguyễn quản lí Sơn Trà như thế nào. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4815 (8037). Trang: 2-2. Năm 2017. (May 31 2017 10:08PM)
[57]Bài báo: Mùa ươm cây. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4703 (7925). Năm 2017. (May 31 2017 9:52PM)
[58]Bài báo: Người Quảng Nam đỗ tiến sĩ võ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4704 (7926). Trang: 2-2. Năm 2017. (May 31 2017 9:53PM)
[59]Bài báo: Khởi đi từ cuộc sơ giao. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: Xuân Đinh Dậu. Trang: 56-57. Năm 2017. (May 31 2017 9:55PM)
[60]Bài báo: Chữ của người Quảng Nam lưu lại xứ người. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4734 (7956). Trang: 2-2. Năm 2017. (May 31 2017 9:56PM)
[61]Bài báo: Địa danh Quảng Nam - Đà Nẵng trong Đồng Khánh địa dư chí. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: 86/2017. Trang: 55-59. Năm 2017. (May 31 2017 9:57PM)
[62]Bài báo: Một số tư liệu về Quảng Bình từ trong “sử đá” /i>. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Văn hóa Quảng Bình. Số: 3/2017. Trang: 20-21. Năm 2017. (May 31 2017 9:58PM)
[63]Bài báo: Sơn Trà - tâm sự người xưa. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4775 (7997). Trang: 2-2. Năm 2017. (May 31 2017 9:59PM)
[64]Bài báo: Hương thơm tiền chủ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4775 (7997). Trang: 6-6. Năm 2017. (May 31 2017 10:00PM)
[65]Tham luận: Yếu tố quốc tế trong Phật giáo đất Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TPHCM tổ chức, 16/11/2017, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017. (Aug 14 2020 12:48AM)
[66]Tham luận: Thơ văn “xuất ngoại” của danh nhân đất Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TPHCM tổ chức, 16/11/2017, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017. (Aug 14 2020 12:49AM)
[67]Bài báo: Suối Mơ nên thơ tự bao giờ?. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 22-23/7/2017. Năm 2017. (Aug 14 2020 12:57AM)
[68]Bài báo: Một cách dẫn giải địa danh. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4947 (8169). Năm 2017. (Aug 14 2020 1:00AM)
[69]Bài báo: Thơ Hán Nôm Ngũ Hành Sơn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Non nước. Số: 221 (4/2016). Trang: 80-83. Năm 2016. (Apr 3 2016 10:25AM)
[70]Bài báo: Thăm lụt. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4677 (7899). Năm 2016. (May 31 2017 9:49PM)
[71]Bài báo: Người Quảng Nam đi sứ dưới triều Nguyễn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4686-4687 (7908-7909). Trang: 2-2. Năm 2016. (May 31 2017 9:51PM)
[72]Bài báo: Tiếng ve gọi về tuổi thơ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4506 (7728) (02/6/2016). Trang: 6-6. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:46PM)
[73]Bài báo: Biển Đà Nẵng và núi Hải Vân xưa trong thơ chữ Hán. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Non nước. Số: 223. Trang: 73 - 78. Năm 2016. (May 26 2016 12:22PM)
[74]Bài báo: Tấm bia gửi giỗ ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (Jan 24 2016 4:18PM)
[75]Bài báo: Ngũ Hành Sơn lục - thư tịch quý về Phật giáo. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo Văn học Phật giáo Việt Nam: thành tựu và định hướng nghiên cứu mới, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TPHCM) và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức, 30/12/2016. Số: -. Trang: 638-656. Năm 2016. (Aug 14 2020 1:28AM)
[76]Bài báo: Hình ảnh Đà Nẵng xưa trong thơ chữ Hán. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. Số: 12(37)/02/2016. Trang: 78-83. Năm 2016. (Mar 15 2016 12:45PM)
[77]Bài báo: Bàn lại địa danh "Cần Húc" và "Thu Bồn của Quảng Nam (định hướng nghiên cứu và giảng dạy địa danh địa phương). Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường", 8/6/2016, Đại học Quảng Bình. Số: -. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:45PM)
[78]Bài báo: Trở lại vấn đề sử dụng từ Hán Việt trên báo chí và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số: -. Trang: 245. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:55PM)
[79]Bài báo: Tiếp tục giải mã tấm bia bùa ở Hội An. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (Jan 22 2016 11:38PM)
[80]Tham luận: Dấu tích người Nhật trong văn bia Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo Quốc tế: "Quan hệ Việt - Nhật thế kỉ XVI-XIX", Trường KHXH&NV, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016. (Jan 7 2016 8:33AM)
[81]Bài báo: Tuyến đường Vĩnh Điện - Cửa Đại có từ bao giờ?. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (Feb 28 2016 9:29AM)
[82]Bài báo: Người xưa bảo tồn di tích. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (Feb 28 2016 9:31AM)
[83]Bài báo: Người Nhật tạc hình trong đá. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: số đặc biệt 21.6.2106, 4520+4522 (7742+7744). Trang: 37-37. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:48PM)
[84]Bài báo: Dấu tích tiền hiền Quảng Nam trong bia đá. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (Jan 30 2016 6:32PM)
[85]Bài báo: Ứng phó với những hệ lụy từ khách nước ngoài: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4544 (7766). Trang: 6-6. Năm 2016. (May 31 2017 9:42PM)
[86]Bài báo: Ục bà Phó Năm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4591 (7813) (10&11/9/2016). Trang: 6-6. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:53PM)
[87]Bài báo: Củi lụt. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4603 (7825) (24&25/9/2016). Trang: 6-6. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:54PM)
[88]Bài báo: Chuyện quan được dân khen. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Trang: http://baoquangnam.com.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa. Năm 2016. (May 28 2016 10:40AM)
[89]Bài báo: Văn bia của Phạm Như Xương trên đất Nghệ An. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (Mar 15 2016 12:42PM)
[90]Bài báo: Sinh viên tìm về di sản văn hóa dân gian. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Văn hóa. Số: -. Năm 2016. (May 31 2017 9:43PM)
[91]Bài báo: Tên làng hóa.. thạch. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (May 8 2016 7:57PM)
[92]Bài báo: Quảng Nam trong thư tịch cổ ở Nhật Bản. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: -. Năm 2016. (Apr 11 2016 9:20AM)
[93]Bài báo: Một thoáng Di Linh. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Non nước. Số: 222. Trang: 30 - 33. Năm 2016. (May 8 2016 7:55PM)
[94]Tham luận: Văn bia ở Quảng Nam - Đà Nẵng viết về Phật giáo. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo Văn học Phật giáo Việt Nam: thành tựu và định hướng nghiên cứu mới, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TPHCM) và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức, 30/12/2016. Trang: 657-666. Năm 2016. (Aug 14 2020 1:26AM)
[95]Bài báo: Khúc mắc chuyện hướng dẫn viên. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4544 (7766) (16&17/7/2016). Trang: 6-6. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:49PM)
[96]Bài báo: Đà Nẵng chống Pháp trong thơ chữ Hán. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng. Số: -. Năm 2016. (May 13 2016 11:05AM)
[97]Bài báo: Cúng ruộng cho chùa. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4639 (7861) (ngày 5&6/11/2016). Trang: 2-2. Năm 2016. (Nov 7 2016 9:57PM)
[98]Bài báo: Cầu “kiều” danh nhân. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: số 4644 (7866). Năm 2016. (Dec 18 2016 2:46AM)
[99]Bài báo: Người Quảng Nam dạy vua. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: số 4651 (7873). Trang: tr.2. Năm 2016. (Dec 18 2016 2:47AM)
[100]Bài báo: Tàn thư rớt lại. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: số 4656 (7818). Trang: tr.9. Năm 2016. (Dec 18 2016 2:49AM)
[101]Bài báo: Kí ức giỗ quê. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4669 (7891). Trang: tr.6. Năm 2016. (Dec 18 2016 2:50AM)
[102]Bài báo: Quan trông coi thi cử. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4669 (7891). Trang: tr.2. Năm 2016. (Dec 18 2016 2:51AM)
[103]Bài báo: Tính quốc tế trong văn học chữ Hán đất Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo khoa học Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa. Số: -. Trang: tr.397-407. Năm 2016. (Dec 18 2016 2:53AM)
[104]Bài báo: Bia Chùa Cầu - trùng tu Lai Viễn kiều kí: “Nhất khê” hay “Tiểu khê” hay là Phi “tiểu” Phi “nhất”. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Non nước. Số: 217/(11/2015). Năm 2015. (Jan 7 2016 8:15AM)
[105]Bài báo: Trả lại “năm sinh” cho tấm bia Ngũ Uẩn sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Non nước. Số: 216(11/2015). Năm 2015. (Jan 7 2016 8:16AM)
[106]Bài báo: Sử đá về giáo dục khoa cử ở Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4343(7565), 21-22/11/2015. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:20AM)
[107]Bài báo: Thu Bồn có phải sông nước mùa thu. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4355(7577). Năm 2015.
(Jan 7 2016 8:22AM)
[108]Bài báo: Trở lại danh xưng Cần Húc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4367(7589), 20/12/2015. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:24AM)
[109]Bài báo: Quảng Nam chống Pháp trong thơ chữ Hán. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. Số: 4379. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:25AM)
[110]Bài báo: Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng qua tư liệu văn bia địa phương. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 31 (6/2015). Trang: 68-71. Năm 2015.
(Jul 14 2015 12:43AM)
[111]Bài báo: Dấu vết chiến tranh trong văn bia đất Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng. Số: 30/2015. Năm 2015. (May 17 2015 12:39AM)
[112]Tham luận: Văn học chữ Hán đất Quảng (qua nguồn tư liệu văn bia Quảng Nam - Đà Nẵng). Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V - 2015, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức, 5/2015
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2015.
(May 17 2015 12:44AM)
[113]Bài báo: Ứng xử với biển của cư dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Bùi Cẩm Phượng. Tạp chí Khoa học và Giáo dục (Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng). Số: 17A/(04/2015). Trang: 105-111. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:19AM)
[114]Bài báo: Nghệ thuật Tuồng ở Đà Nẵng: Bảo tồn và phát triển du lịch. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng. Số: 31/2015. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:07AM)
[115]Bài báo: Tác gia văn bia Hà Đình Nguyễn Thuật. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo “Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa”, UBND huyện Thăng Bình và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 15/9/2015. Số: Sở TTTT QN. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:10AM)
[116]Bài báo: Giáo dục khoa cử Quảng Nam - Đà Nẵng qua tư liệu văn bia địa phương. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: 70/2015. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:13AM)
[117]Bài báo: Tác gia Nguyễn Du trong giáo trình Việt Nam văn học sử được sử dụng ở Trung Quốc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế “Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và giá trị xuyên thời đại”, Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, 07/08/2015.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Nxb KHXH. Trang: 124-133. Năm 2015.
(Jan 7 2016 8:01AM)
[118]Tham luận: Hiện tượng đa văn tự trong văn bản văn bia Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Hội thảo Quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”, Viện Ngôn ngữ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, 23/8/2015. Năm 2015. (Jan 7 2016 8:05AM)
[119]Bài báo: Tản mạn ẩm thực đất Quảng qua thư tịch xưa. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Văn hóa Dân gian Đà Nẵng. Số: Tết Giáp Ngọ. Năm 2014. (Jan 21 2014 12:25AM)
[120]Bài báo: Văn hóa khoa bảng ở huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Hồ Sĩ Hương - Nguyễn Thị Linh. Kỉ yếu Hội thảo NCKH sinh viên ĐHSP toàn quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: -. Năm 2014.
(Nov 30 2014 7:40PM)
[121]Bài báo: Văn hóa dòng họ ở đất Quảng qua tư liệu văn bia. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 28/2014. Năm 2014.
(Apr 15 2015 1:50AM)
[122]Bài báo: Giao lưu quốc tế ở đất Quảng qua tư liệu văn bia. Tác giả: Nguyễn Dị Cổ. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 27. Năm 2014.
(Oct 9 2014 11:10PM)
[123]Tham luận: Sinh hoạt xã hội của Quảng Nam xưa qua tư liệu văn bia địa phương. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo Văn hóa làng Việt Quảng Nam: những giá trị đặc trưng, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế và Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thảo tỉnh Quảng Nam tổ chức, 09/12/2014, Tam Kì.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2014.
(Apr 15 2015 1:52AM)
[124]Bài báo: Tư liệu văn bia Đà Nẵng về văn hóa biển. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 26. Năm 2014.
(Jun 1 2014 10:07PM)
[125]Bài báo: Hiện tượng ngữ pháp Thiên đô chiếu - tiếp cận và dạy học. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỉ yếu Hội thảo KH toàn quốc Cán bộ trẻ, ĐHSP Hà Nội 2, 5/2014. Số: -. Năm 2014. (Jun 1 2014 10:19PM)
[126]Bài báo: Hình ảnh Đà Nẵng xưa qua thơ chữ Hán. Tác giả: Nguyễn Dị Cổ. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 25. Năm 2014.
(Jun 1 2014 10:02PM)
[127]Bài báo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và dạy-học văn bia Hán Nôm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia "Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học", ĐHSP-ĐHĐN, 4/2014. Số: -. Năm 2014. (Jun 1 2014 10:05PM)
[128]Tham luận: Ý thức xây dựng đời sống kinh tế và bảo tồn văn hóa trong tư liệu văn bia QN-ĐN - một vài kinh nghiệm lịch sử cho thực tiễn hiện nay. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Hội thảo "Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển và của dân tộc trong giai đoạn mới", Đề tài KX-04 (Hội đồng Lí luận trung ương). Năm 2014. (Sep 7 2014 10:26PM)
[129]Bài báo: Văn bia đình làng Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thânmarriage affairs all wife cheat i want an affairwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tạp chí Văn hóa Dân gian Đà Nẵng. Số: Tết Giáp Ngọ. Năm 2014. (Jan 21 2014 12:14AM)
[130]Bài báo: Bài thơ 110 năm trước của Trần Quý Cáp. Tác giả: Nguyễn Dị Cổ. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng. Số: 24. Năm 2014. (Jan 24 2014 10:13AM)
[131]Bài báo: Đôi vần thạch thi non thiêng Ngũ Hànhunfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thânabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng. Số: số 23/2013. Năm 2013. (Jan 21 2014 12:11AM)
[132]Tham luận: Văn bia hội quán người Hoa ở Hội An. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thânunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me. Hội nghị Thông báo Hán Nôm học 2013. Năm 2013. (Jan 21 2014 12:13AM)
[133]Bài báo: Nghiên cứu văn bia chùa Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 9(04)/2013. Trang: 46-50. Năm 2013. (Jan 24 2014 10:10AM)
[134]Bài báo: Nghiên cứu "Bi lâm" Quan Thánh miếu ở Hội An. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: 45. Trang: 62-67. Năm 2013. (Oct 17 2013 11:56PM)
[135]Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ văn bản văn bia Ngũ Uẩn sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, Huế 4/2013
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: -. Năm 2013.
(Jun 1 2014 10:16PM)
[136]Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ văn bản văn bia trùng tu hội quán người Hoa tại Hội An. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 8(03). Trang: 85-91. Năm 2013.
(Nov 13 2013 11:14PM)
[137]Bài báo: Văn bia Quảng Nam theo dòng nghiên cứu học thuật. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 40/2013. Trang: 53-59. Năm 2013.
(Sep 14 2013 7:20PM)
[138]Bài báo: Tìm hiểu miếu trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Đinh Thị Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: Số 43/2013. Trang: 51-60. Năm 2013. (Sep 14 2013 7:24PM)
[139]Bài báo: Chuông chùa trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Thị Lan Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Văn hóa dân gian Đà Nẵng. Số: số Tết 2013. Trang: 22-28. Năm 2013. (Sep 14 2013 7:14PM)
[140]Bài báo: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Tuồng Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Phan Thị Huyền Trâm. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số 38/2013. Trang: 27-38. Năm 2013.
(Sep 14 2013 7:16PM)
[141]Tham luận: Một lối vào dòng “Điệu Thê Thi” qua Đoạn trường lục của Phạm Nguyễn Du”. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỷ yếu hội thảo khoa học Văn học - Ngôn ngữ: Lí luận và ứng dụng, Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN, 12/2012. Trang: 80-90. Năm 2012. (Sep 14 2013 7:25PM)
[142]Bài báo: Dế rang mùa lụt. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Văn hóa Dân gian Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: số tết Nhâm Thìn. Năm 2012.
(Jun 15 2012 5:25PM)
[143]Bài báo: Chuyến đi sứ phương Tây (1863 - 1864) của Phạm Phú Thứ qua tập thơ "Tây Phù thi lục". Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Dương Thị Thơm. Tạp chí Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng số 27/2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Tạp chí Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵn. Năm 2012.
(Jun 15 2012 5:27PM)
[144]Bài báo: Một số bất cập trong công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỉ yếu hội thảo Công tác đào tạo theo học chế tín chỉ, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức, 10/2011
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: -. Năm 2011.
(Jan 7 2016 8:58AM)
[145]Bài báo: Một vài giá trị tư tưởng của Giá Viên toàn tập. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 6(47)/11/2011. Trang: 290-295. Năm 2011.
(Nov 29 2011 8:50PM)
[146]Tham luận: Giới thiệu văn bản bài văn bia "Thái thường Tự khanh Trà Kiệu Nguyễn tiên sinh bi minh" trong Giá Viên toàn tập của Phạm Phú Thứ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Hội nghị Thông báo Hán Nôm học 2011
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Năm 2011.
(Nov 29 2011 8:54PM)
[147]Bài báo: Chi đoàn cán bộ Khoa Ngữ văn càng nâng cao vai trò trong công tác đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu hội thảo Công tác đào tạo theo học chế tín chỉ, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức, 10/2011. Số: -. Năm 2011. (Jan 7 2016 8:55AM)
[148]Bài báo: Phổ Đà sơn linh trung Phật - một văn bia quý của đất Quảng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 7+8/2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[149]Bài báo: Đi tìm bài ca trù khắc trên Ngũ Hành Sơn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Phan Anh Dũng
marriage affairs open i want an affair
. Báo Lao động - Miền trung & Tây nguyên, số Tết Canh Dần, 2010. Năm 2010. (Dec 31 2010 2:01PM)
[150]Bài báo: Văn hóa Hán Nôm Đà Nẵng - nghiên cứu và giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 9+10/2010
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2010.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[151]Tham luận: Một vài sử liệu về thế giới đương thời trong Giá Viên toàn tập. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỷ yếu hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm , ĐHSP, ĐN, 2010. Năm 2010. (Dec 31 2010 2:01PM)
[152]Bài báo: Thử đề xuất một giả thuyết về danh xưng “Mân Quang". Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 3+4/2010. Năm 2010. (Dec 31 2010 2:01PM)
[153]Bài báo: Văn cúng và văn cúng của Phạm Phú Thứ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Văn hóa dân gian Đà Nẵng - Cổ truyền và đương đại, Nxb Đà Nẵng, 2010
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2010.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[154]Bài báo: Bia đá cũng tàn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Đà Nẵng cuối tuần, số 4000, 2010. Năm 2010. (Dec 31 2010 2:01PM)
[155]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực cung đình triều Tự Đức. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Giáo dục ĐHSP Huế, số 02(10)/2009. Cũng đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 02(99)/2010
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2009.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[156]Tham luận: Tìm hiểu giá trị văn học của Giá Viên toàn tập. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Hội nghị Thông báo Hán Nôm học - 2008, tổ chức ngày 16/01/2009 tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Cũng đăng trên Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc 2009, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - UBND TP Cần Thơ, TP Cần Thơ, 2009. Năm 2009. (Dec 31 2010 2:01PM)
[157]Bài báo: Lễ nghi ẩm thực Trung Quốc (biên dịch). Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. http://www.amthucvietnam.com/ forum/forum-posts.asp?TID=1847
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2008.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[158]Bài báo: Một vài giá trị sử liệu của Giá Viên toàn tập. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục ĐHSP Huế, số 3 (07)/2008. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:01PM)
[159]Bài báo: Lịch sử văn hóa ẩm thực Trung Quốc (biên dịch). Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. http://www.amthucvietnam.com/ forum/forum-posts.asp? TID=1161. Số: -. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:01PM)
[160]Tham luận: Khảo sát chữ húy trong Giá Viên toàn tập. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo “Ngữ học trẻ 2008”, Vinh, 4/2008
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2008.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[161]Bài báo: Ứng dụng CNTT vào dạy-học và nghiên cứu môn Hán Nôm ở trường đại học. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Phan Anh Dũng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. họcTạp chí Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế. Số: số5(64)/2007. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[162]Tham luận: Đặc điểm tương đồng và dị biệt của ngôn ngữ và của văn hoá Việt, Lào ảnh hưởng tới việc sử dụng, tiếp thu tiếng Việt trong quá trình học tập của sinh viên Lào. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Ngọc Chinh. Kỷ yếu Hội thảo “Ngữ học trẻ toàn quốc - 2007”, Vĩnh Phúc, 4/2007. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[163]Tham luận: Khảo sát hiện tượng đồng nghĩa từ vựng và đồng dạng ngữ pháp trong bài Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc - 2007, Vĩnh Phúc, 4/2007. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[164]Bài báo: Đặc điểm tương đồng và dị biệt của ngôn ngữ và của văn hoá Việt, Trung ảnh hưởng tới việc sử dụng, tiếp thu tiếng Việt trong quá trình học tập của sinh viên Trung Quốc. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, số 3(20)/2007. Số: số 3(20)/2007. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[165]Tham luận: Từ góc độ Hán Nôm học, suy nghĩ về phương pháp giảng dạy thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Trần Văn Tri. Tập san Tháng Năm nhớ Bác của Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN, Đà Nẵng, 5/2007. Cũng đăng trên Tạp chí Khoa học và Giáo dục ĐHSP Huế, số 1 (05)/2008. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[166]Tham luận: Từ khoa thi Minh kinh (1075) đến khoa thi Tam giáo (1195), suy nghĩ về văn hoá Việt Nam thời Lý. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tập san Tháng Năm nhớ Bác của Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN, Đà Nẵng, 5/2007. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[167]Bài báo: Đề đô thành nam trang - Một hiện tượng truyền kì trong thơ Đường. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, số 4(21)/2007. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[168]Tham luận: Nghiên cứu sự tiếp biến tư tưởng của Phạm Phú Thứ trong Giá Viên toàn tập. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Hội thảo Quốc tế về Nho giáo do Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và Viện Havard - Yenching (Hoa Kì) phối hợp tổ chức tại Hà Nội từ 8-10/11/2007. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:01PM)
[169]Tham luận: Tâm trạng Trần Nguyên Đán qua văn chương của ông. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. tham luận Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc - 2006, Hà Nội, 4/2006.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2006.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[170]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Trần Nguyên Đán trước thời cuộc khủng hoảng suy tàn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, số 3(15)-4(16)/2006. Cũng đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 1(80)/2007.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2006.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[171]Tham luận: Một vài suy nghĩ về việc vận dụng CNTT vào quá trình dạy học môn Hán Nôm trong nhà trường hiện nay. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo “Nghiên cứu, dạy-học Hán Nôm trong nhà trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm”, ĐHSP, Hà Nội, 4/2005
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2005.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[172]Tham luận: Một số kinh nghiệm xây dựng kho tư liệu điện tử môn Hán Nôm đối với giáo viên ngữ văn ở trường phổ thông. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông nhờ sự hỗ trợ của thiết bị và phần mềm dạy học”, ĐHSP, Tp.HCM, 11/2005. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:01PM)
[173]Tham luận: Một vài suy nghĩ về vấn đề dạy và học môn Hán Nôm ở trường ĐHSP - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Trần Văn Tri. Kỉ yếu Hội thảo “30 năm xây dựng và phát triển trường ĐHSP-ĐHĐN”, Đà Nẵng, 11/2005. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:01PM)
[174]Tham luận: Bàn về tư tưởng “Dân vi quí” của Mạnh Tử. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỉ yếu Hội thảo “30 năm xây dựng và phát triển trường ĐHSP-ĐHĐN”, Đà Nẵng, 11/2005
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2005.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[175]Bài báo: Thực trạng kiến tập và thực tập của sinh viên Khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm - Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Giáo dục (số chuyên đề: Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc Giáo dục nghiệp vụ sư phạm, tổ chức tại Đại học Sư phạm - Thái Nguyên, 4/2004). Đăng lại trên Tạp chí Đại học Huế, số 1 (46), 2004.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2004.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[176]Bài báo: Bàn về phương pháp viết luận văn tốt nghiệp. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Dạy và học, số 3/2004. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:01PM)
[177]Tham luận: Bàn về chữ “Nhân” và “Lễ” của Khổng Tử. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỉ yếu Hội thảo “10 năm ĐHĐN"
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2004.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[178]Bài báo: Tìm hiểu phương pháp học tập trong quá khứ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Tập san Thông tin Đại học Đà Nẵng, số 11, 2/2004. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:01PM)
[179]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học môn Hán Nôm bằng cách sử dụng thiết bị kỹ thuật. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật”, tổ chức tại Đại học Sư phạm - Huế, 4/2004. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:01PM)
[180]Bài báo: Tìm hiểu chữ Sở trong tiếng Hán cổ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Kỷ yếu Hội thảo “Ngữ học trẻ toàn quốc - 2003”, tổ chức tại Đại học Đà Nẵng, 3/2003. Cũng đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 2 (63), 2004
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[181]Bài báo: Sinh viên và nghiên cứu khoa học. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Đại học Huế
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: số 36 + 37. Năm 2002.
(Dec 31 2010 2:01PM)
[182]Bài báo: Nghiên cứu khoa học. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Báo Giáo dục & Thời đại, số 127, 2002. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:01PM)
[183]Bài báo: Lao động của người thầy. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Đại học Huế, số 39, 11/2002. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Sinitic Brushtalk in Vietnam’s Anti-Colonial Struggle against France: Phan Bội Châu’s Silent Conversations with Influential Chinese and Japanese Leaders in the 1900s. Authors: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Tuấn Cường. China and Asia (2589-465X; 2589-4641); Brill. No: 2. Pages: 270–293. Year 2021. (Jul 25 2021 11:11PM)
[2]Article: ベ ト ナ ム の 漢 字 筆 談 に 関 す る 研 究. Authors: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Tuấn Cường. 日本漢文学研究, ISSN 1880-5914 (Nishōgakusha University). No: 第15 号 (vol. 15). Pages: 1-18. Year 2020. (Aug 13 2020 11:44PM)
[3]Presentations: 越 南 与 诸 国 的 汉 字 笔 谈 概 论. Authors: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Tuấn Cường. ,《越南汉喃文献与东亚汉字整理研究》,社会科学文献出版社(China Social sciences press). Year 2019. (Aug 13 2020 11:40PM)
[4]Presentations: The remained epitaphs at Chinese guildhall in Hoi An. Authors: Nguyễn Hoàng Thân (阮黄申). 第 二 屆 文 獻 與 進 路:越 南 漢 學 工 作 坊. Year 2017. (Aug 14 2020 3:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn