Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,829

[1] Đạt nhiều thành tích xuất sắc 2006. Năm: 2006.
[2] Đạt nhiều thành tích xuất sắc 2007. Năm: 2007.
[3] Đạt nhiều thành tích xuất sắc 2009. Năm: 2009.
[4] Đạt nhiều thành tích xuất sắc 2010. Năm: 2010.
[5] Đạt nhiều thành tích xuất sắc. Năm: 2011.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2011. Năm: 2011.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2012. Năm: 2012.
[8] Đạt nhiều thành tích xuất sắc 2013. Năm: 2013.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014. Năm: 2014.
[10] Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm: 2014.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2015. Năm: 2015.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016. Năm: 2016.
[13] Bằng khen Bộ trưởng GD&ĐT 2014-2015, 2015-2016. Năm: 2016.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017. Năm: 2017.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018. Năm: 2018.
[16] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016-2017, 2017-2018. Năm: 2018.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2019. Năm: 2019.
[18] Đạt nhiều thành tích xuất sắc 2019. Năm: 2019.
[19] Cộng tác viên tiêu biểu xuất sắc. Số: Quyết định khen thưởng số 313-QĐ/BQN 11/11/2020. Năm: 2020.
[20] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018-2019, 2019-2020. Số: Quyết định số: 3721-BGDĐT; 16/11/2020. Năm: 2020.
[21] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: Quyết định số 47-QĐ/ĐU; 18/1/2021. Năm: 2020.
[22] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2020. Số: Quyết định số 2862/QĐ-ĐHĐN 25/8/2020. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn