Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,421

 Thực trạng kiến tập và thực tập của sinh viên Khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm - Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục (số chuyên đề: Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc Giáo dục nghiệp vụ sư phạm, tổ chức tại Đại học Sư phạm - Thái Nguyên, 4/2004). Đăng lại trên Tạp chí Đại học Huế, số 1 (46), 2004.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn