Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,279

 Đặc điểm kí âm và dịch nghĩa địa danh Hán Việt ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - UBND tỉnh Bình Định - Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức 16/9/2017 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Nxb Dân trí; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn