Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,449

 Bút đàm chữ Hán - một phương thức giao tiếp quốc tế của người Quảng Nam trong lịch sử
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Nguyễn Tuấn Cường - Phạm Thị Tú Trinh
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Tiếng Việt trong những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn