Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,476

 越 南 会 安 华 人 会 馆 碑
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân (阮黄申)
Nơi đăng: 第 二 屆 文 獻 與 進 路:越 南 漢 學 工 作 坊; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
在会安的华人会馆已成为现在的会安文化遗产的一部分以及曾是实施挺多功能的建筑,对以前的华人共同有很重要的意义。在各个会馆中,都有做纪念的汉字碑文。这些碑文是帮助大家对于历史中的会安华人各个方面做研究的资料。这小论文集中了解各个会安华人会馆碑文于2个方面:碑文版本学与资料价值。其中,资料价值包括一些内容:关于各个会馆遗迹本身的史料;关于各个神迹的史料;在会安的华人共同的史料。同时,作者也把在会安的华人碑文与在胡志明市华人碑文一掠对比。
ABSTRACT
Chinese guildhalls (club-houses) in Hoi An have been Hoi An's cultural heritage. They used to have significant functions and play an important role in the Chinese community. There are remained epitaphs in the guildhalls which are the documentary materials helping people to get to know every aspect of the Chinese in Hoi An from the past. The paper aims to study the epitaphs in two main terms: textual characteristics and documentary values. The documentary values include historical data about the relics of guildhalls, historical data about legends and data about the Chinese community in Hoi An. Besides, the paper makes a preliminary comparison between the epitaphs in the Chinese guildhalls in Hoi An and those in Ho Chi Minh City
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn