Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,788

 Chuyến đi sứ phương Tây (1863 - 1864) của Phạm Phú Thứ qua tập thơ "Tây Phù thi lục"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Dương Thị Thơm
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng số 27/2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Tạp chí Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵn;Từ->đến trang: -;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn