Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,201

 Đôi vần thạch thi non thiêng Ngũ Hànhunfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thânabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng; Số: số 23/2013;Từ->đến trang: -;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn