Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,549

 Nghiên cứu văn bia chùa Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 9(04)/2013;Từ->đến trang: 46-50;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng là vùng đất đã tiếp nhận Phật giáo người Việt ngay từ nửa cuối thế kỉ XV và phát triển liên tục đến ngày nay. Đà Nẵng hiện tồn tại một số ngôi chùa cổ mà trong đó còn lưu giữ nhiều văn bia có giá trị về mặt sử liệu. Bài viết này nghiên cứu về văn bia chùa Đà Nẵng từ 2 lĩnh vực: vấn đề văn bản học văn bia chùa Đà Nẵng và giá trị tư liệu của văn bia chùa Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Da Nang is the territory received the Buddhism of Viet
ethnic group from the late of 15th entury and keep developing until nowadays. Da Nang does exist some ancient pagodas which preserve many invaluable historical resource epigraphs. This article carries at the epigraph research on Da Nang pagodas from two issues: documentary research and documentary values of the epigraph of Da Nang pagodas
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn