Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,200

 Đặc điểm ngôn ngữ văn bản văn bia Ngũ Uẩn sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, Huế 4/2013
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng hiện còn lưu giữ một số văn bia Phật giáo có giá trị cách đây từ mấy trăm năm. Những văn bản này chủ yếu trở thành đối tượng nghiên cứu hoặc phương tiện nghiên cứu của các ngành khoa học như lịch sử, triết học, văn hóa… mà chưa được nghiên cứu dưới góc độ ngôn ngữ học. Bài văn bia Ngũ Uẩn sơn cổ tích Phật diệt tịch lạc là tác phẩm Hán văn do thiền sư Việt Nam sáng tác vào giữa thế kỉ XVII, nên ít nhiều chịu sự ảnh hưởng của Việt ngữ. Bài viết này tiến hành nghiên cứu để chỉ ra yếu tố ảnh hưởng đó cũng như một số vấn đề ngôn ngữ văn bản khác có trong nội tại văn bản của bài văn bia nói trên ở 3 phương diện: kết cấu văn bản, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng - điển tích.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Buddhist epitaphs made hundred years ago have been being preserved in Danang city. They have become research objects or research tools of social sciences such as history, philosophy, culture,…etc, and have not been studied under the views of linguistics. The epitaph named ‘Ngu Uan son co tich Phat diet tich lac’ is a literary work written in Chinese by a Vietnamese Zen Buddhist in the 17th century. It, therefore, has some certain influences of Vietnamese language. This paper aims to discover those influential factors as well as some other characteristics of written language existing in the above-mentioned epitaph from 3 features: structure, grammar, and vocabulary-classic references.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn