Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,092

 Hiện tượng ngữ pháp Thiên đô chiếu - tiếp cận và dạy học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo KH toàn quốc Cán bộ trẻ, ĐHSP Hà Nội 2, 5/2014; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này nghiên cứu một số vấn đề ngữ pháp đặc biệt của bài Thiên đô chiếu - một trong những tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam - ở 4 nội dung: hiện tượng nhất tự đa âm, nhất tự đa loại, chuyển hóa từ loại và động từ li hợp. Bài viết này góp phần giải mã và nắm vững hơn đặc điểm ngữ pháp của văn bản, từ đó giúp hiểu sâu hơn nội dung của tác phẩm; đồng thời cũng gợi mở một hướng giảng dạy để tham khảo.
ABSTRACT
This article aims to study a number of special grammatical issues of Thien do chieu, one of the most famous works of Vietnam in four aspects: polysyllabic characters, multi-class words, reclassification and verbs of separation and reunion. This paper explains the grammatical features of this work in order to help students have a firm grasp on these grammatical points and deeply know the ideological content of the work as well as suggest a referential method of teaching.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn