Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Improve the Rankings of Vietnamese universities in the Regional and the World university rankings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: International Journal of Science and Research (IJSR); Số: Volume 7 Issue 6, June 2018;Từ->đến trang: 979-981;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Annually, a number of educational and media organizations around the world issue a ranking of world's leading universities to assess the educational capability of universities as well as the education of a country. Ranking universities took place more than 30 years ago but it has become an influential factor on the academic performance of universities as it is a quick and easy access criterion for students to select a university to study. Therefore, the position on the ranking is the concern of most of the universities in the world including universities in Vietnam. However, at present, Vietnamese universities are not listed on the world university rankings and in the QS Asia University Rankings 2018, Vietnam has only five universities ranked. The paper discusses the importance of university ranking, the current ranking of Vietnamese universities, and suggests ways to improve the ranking of Vietnamese universities on the regional and world university rankings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn