Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,628

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp nâng cao vị thứ xếp hạng của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng trường đại học của khu vực và quốc tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: Huỳnh Ngọc Thành, Đoàn Như Quỳnh. Mã số: B.2017 - ĐN01 - 06. Năm: 2019. (Mar 18 2020 3:52PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2015. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: Đ2012-05-09. Năm: 2012. (Jan 10 2013 10:27PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng lý thuyết quản lý chất lượng vào quản lý quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: Đ.2011-05-06. Năm: 2011. (Dec 25 2011 11:36AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp sử dụng lao động. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: . Mã số: B2009-ĐN05-15. Năm: 2010. (Jan 8 2011 4:12PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng động cơ học tập của sinh viên sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: T2008-05-13. Năm: 2008. (Jan 8 2011 4:12PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Các biện pháp tăng cường quản lý công tác nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN05-08. Năm: 2007. (Jan 8 2011 4:14PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá các mức độ biểu hiện nhu cầu học tập của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: T04-13-12. Năm: 2004. (Jan 8 2011 4:15PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: . Mã số: T03-13-02. Năm: 2003. (Jan 8 2011 4:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn