Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,896

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo mô hình PDCA (Plan - Do - Check - Act) trong một số trường đại học Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành, Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 505, Kì 1-7/2021. Trang: 54-59. Năm 2021. (Jul 12 2021 8:35PM)
[2]Bài báo: Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 138. Trang: 21 - 24. Năm 2017. (Apr 27 2017 10:24PM)
[3]Bài báo: Áp dụng các phương thức quản lí chất lượng trong quản lí chất lượng quá trình đào tạo ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 127. Trang: 31-33, 38. Năm 2016. (May 11 2016 2:44PM)
[4]Bài báo: Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 116. Trang: 21 - 22, 28. Năm 2015. (Jun 21 2015 11:52PM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học . Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 111. Trang: 35-38. Năm 2014. (Dec 28 2014 1:34PM)
[6]Bài báo: Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường đại học . Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 108. Trang: 31-34. Năm 2014. (Sep 23 2014 10:03PM)
[7]Bài báo: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh ở trường trung học cơ sở hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Lê Tấn Đức. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 102. Trang: 12 - 15. Năm 2014. (Apr 7 2014 3:24PM)
[8]Bài báo: Xây dựng văn hóa chất lượng ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(63). Trang: 19 - 23. Năm 2013. (May 17 2013 6:50PM)
[9]Bài báo: Đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí khoa học giáo dục. Số: 97. Trang: 34-37. Năm 2013. (Nov 18 2013 10:48PM)
[10]Bài báo: Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Phạm Hữu Thế. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 90. Trang: 26-27, 63. Năm 2013. (Mar 26 2013 10:28PM)
[11]Bài báo: Biện pháp tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Trần Công Thành. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 91. Trang: 28-31. Năm 2013. (Apr 25 2013 7:47PM)
[12]Bài báo: Bước đầu áp dụng quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở các trường đại học ngoại ngữ . Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 87. Trang: 18-20. Năm 2012. (Dec 25 2012 11:04AM)
[13]Bài báo: Tăng cường biện pháp quản lý đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 281. Trang: 57-59. Năm 2012.
(Mar 29 2012 11:09PM)
[14]Bài báo: Quản lí chất lượng trong giáo dục đại học và vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Giáo dục
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 78. Trang: 28-31. Năm 2012.
(Apr 2 2012 5:35PM)
[15]Bài báo: Áp dụng ISO 9000 trong quản lý ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 150-155. Năm 2012. (Jul 20 2012 10:41PM)
[16]Bài báo: Nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn . Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Ngọc Hòa . Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 28-32. Năm 2012. (Mar 21 2013 1:02PM)
[17]Bài báo: Biện pháp tăng cường quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Tý. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 85. Trang: 34 - 36. Năm 2012. (Oct 31 2012 10:17AM)
[18]Bài báo: Application of quality management towards renovation in higher education. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Proceeding of the Conference "Towards the education renovation in Vietnam". Số: 60/QĐ-GTVT. Trang: 293-298. Năm 2012. (Oct 31 2012 10:07AM)
[19]Bài báo: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Phạm Hồ Quỳnh Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 10(59). Trang: 92-97. Năm 2012.
(Dec 8 2012 10:12AM)
[20]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Tăng Thị Hà Vân, Đinh Thị Thúy Vy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 75 - 80. Năm 2012. (Nov 1 2012 8:06PM)
[21]Bài báo: Những vấn đề cơ bản trong đổi mới quản lí ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 83. Trang: 7-9,33. Năm 2012.
(Aug 31 2012 5:23PM)
[22]Bài báo: Vấn đề xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội thảo - Tọa đàm khoa học "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do Đai học Huế tổ chức. Số: 1. Trang: 87 - 92. Năm 2011. (Dec 5 2011 8:55PM)
[23]Bài báo: Công tác quản lý sinh viên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ Đại học Đà Nẵng". Số: 1. Trang: 142-148. Năm 2011. (Dec 25 2011 11:32AM)
[24]Bài báo: Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đai học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 73. Trang: 32-34, 46. Năm 2011. (Oct 27 2011 2:29PM)
[25]Bài báo: Giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và vai trò của ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(41). Trang: 96-99. Năm 2010. (Mar 11 2011 6:31PM)
[26]Bài báo: Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở trường Đại học Ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 237 (kỳ 1). Trang: 4 - 6. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:33PM)
[27]Bài báo: Vấn đề quản lí chất lượng quá trình dạy học ở các trường Đại học Ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 57. Trang: 46 49. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:34PM)
[28]Bài báo: Khái niệm chất lượng giáo dục đại học với cách tiếp cận thông qua khách hàng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 129 - 136. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:34PM)
[29]Bài báo: Thực trạng thực hiện qui trình dạy học của giảng viên các trường Đại học Ngoại ngữ hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 59. Trang: 29 - 32. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:35PM)
[30]Bài báo: Xếp hạng trường đại học và mối liên hệ với đảm bảo chất lượng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đánh giá - xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam do VUN tổ chức. Trang: 224 - 230. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:54PM)
[31]Bài báo: Phân tích cấp độ quản lý chất lượng phù hợp với điều kiện của các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 247 (kỳ 1). Trang: 13 - 15. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:36PM)
[32]Bài báo: Đảm bảo chất lượng giáo dục và kinh nghiệm của một số trường đại học trên thế giới. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33). Trang: 120 - 128. Năm 2009. (Jan 8 2011 4:31PM)
[33]Bài báo: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường đại học Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 228 (kỳ 2). Trang: 4 - 6. Năm 2009. (Jan 8 2011 4:32PM)
[34]Bài báo: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường đại học - Vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 190(kỳ 2). Trang: 11 - 13. Năm 2008. (Jan 8 2011 4:30PM)
[35]Bài báo: Những khó khăn trong công tác quản lý sinh viên khi thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Quản lý sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ do VUN tổ chức. Trang: 23 - 26. Năm 2008. (Jan 8 2011 4:52PM)
[36]Bài báo: Những thách thức khi thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng. Trang: 95 - 98. Năm 2007. (Jan 8 2011 4:53PM)
[37]Bài báo: Bàn về phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua đánh giá của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đánh giá hoạt động giảng dạy và NCKH của giảng viên: Phương pháp và công cụ do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Trang: 20 - 23. Năm 2007. (Jan 8 2011 4:49PM)
[38]Bài báo: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin quản lý giáo dục đại học. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đổi mới phương pháp dạy-học trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo do VUN tổ chức
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 111 - 115. Năm 2007.
(Jan 8 2011 4:51PM)
[39]Bài báo: Tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(14). Trang: 90 - 92. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:28PM)
[40]Bài báo: Bàn về chuẩn đánh giá công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 10. Trang: 26 - 28. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:25PM)
[41]Bài báo: Tăng cường bồi dưỡng giảng viên về công tác hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 144. Trang: 36 - 38. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:26PM)
[42]Bài báo: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng (lần thứ 3)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 698 - 701. Năm 2004.
(Jan 8 2011 7:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Sustainability Issues in the Development of Higher Education Industry. Authors: Nguyen Minh Ngoc, Nguyen Hoang Tien, Nguyen Quang Giao, Tran Thi Thuy Trang, Nguyen Phuong Mai. HONG KONG JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. No: Vol. 57 Spring/Summer 2021. Pages: 79-90. Year 2021. (Jul 6 2021 11:14PM)
[2]Article: Strengthening the Relationship between Universities and Enterprises in Scientific Research to Meet the Requirements of Education Quality Accreditation. Authors: Nguyễn Quang Giao, Huỳnh Ngọc Thành. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 10 Issue 6, June 2021. Pages: 493-497. Year 2021. (Jun 20 2021 8:54PM)
[3]Article: FACTORS AFFECTING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES: A CASE OF UNIVERSITIES IN VIETNAM. Authors: Nguyen Quang Giao, Huynh Ngoc Thanh, Le Minh Hiep. Journal of Entrepreneurship Education. No: Volume 23, Issue 3, 2020. Pages: 1-11. Year 2020. (Jul 9 2020 12:11PM)
[4]Article: Should Peer E-comments Replace Traditional Peer Comments?. Authors: Pham Vu Phi Ho Luong Thi Kim Phung, Tran Thi Thuy Oanh, Nguyen Quang Giao. International Journal of Instruction. No: Vol. 13 No. 1. Pages: 295-314. Year 2020. (Mar 18 2020 3:44PM)
[5]Article: Application of Quality Management Models Aiming Towards Innovation in Management at Vietnamese Universities. Authors: Nguyen Quang Giao, Huynh Ngoc Thanh. Higher Education Research. No: 2020; 5(2). Pages: 52-59. Year 2020. (May 3 2020 4:57PM)
[6]Article: Ranking Higher Education in Current Situation in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 8 Issue 5, May 2019. Pages: 550-553. Year 2019. (May 20 2019 3:53PM)
[7]Article: Improve the Rankings of Vietnamese universities in the Regional and the World university rankings. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 7 Issue 6, June 2018. Pages: 979-981. Year 2018. (Jun 23 2018 8:53PM)
[8]Article: Developing and Operating a Quality assurance system for High schools in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Trà. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 6 Issue 3, March 2017. Pages: 208-2011. Year 2017. (Mar 17 2017 5:17PM)
[9]Article: Improving Accreditation of Higher Education in Vietnam in the Integration Process. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 5, Issue 3, March 2016. Pages: 1978 - 1983. Year 2016. (Apr 9 2016 12:03AM)
[10]Article: Apply Total Quality Management to Innovate the university management in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research. No: Volume 5, Issue 5, May 2016. Pages: 405-408. Year 2016. (Jul 12 2016 11:11AM)
[11]Article: Quality assurance system of higher education in Vietnam: Challenges, perspectives and solutions. Authors: Nguyễn Quang Giao. The 8th International Conference on Educational Research "Challenging Education for Future Change". No: ISBN: 978-616-223-543-6. Pages: 679-687. Year 2015. (Mar 23 2016 10:54PM)
[12]Presentations: Accreditation of the training program of higher education in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 191 - 198. Year 2014.
(Mar 17 2014 6:27PM)
[13]Presentations: Strengthening Scientific Research Activities of Students - Solution for Improving Training Quality of Higher Education. Authors: Nguyễn Quang Giao, Xaysena Konekeochay. Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 199 - 203. Year 2014.
(Jun 19 2014 3:05PM)
[14]Article: Innovating the curriculum development in universities in Vietnam to meet the Regional and International Quality Standards. Authors: Nguyễn Quang Giao. Proceeding of the 6th International Conference on Educational Reform (ICER 2013): Asean Education in the 21st Century
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISSN: 1906 - 0653. Pages: 194 - 202. Year 2013.
(Mar 6 2013 5:57PM)
[15]Article: Applying quality management on management of universities in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. The International Journal of Educational Administration and Development
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 3 (2), 2012 ISSN: 1906-7992. Pages: 1-14. Year 2012.
(Mar 29 2012 11:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn