Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,715

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 1998 - 1999. Số: 1353/QĐKT. Năm: 1999.
[2] Huy chương danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 103 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2003.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2003 - 2004. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2004 - 2005. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2005 - 2006. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[6] Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Số: 169 NQ/TWĐTN. Năm: 2006.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2006 - 2007. Số: 4914/QĐ-KT. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2007 - 2008. Số: 3554/QĐ-KT. Năm: 2008.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008 - 2009. Số: 3173/QĐ-KT. Năm: 2009.
[10] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Số: 8202/QĐ-UBND. Năm: 2009.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2725/QĐ-BGDĐT. Năm: 2009.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009 - 2010. Số: 5122/QĐ-KT. Năm: 2010.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010 - 2011. Năm: 2011.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011 - 2012. Năm: 2012.
[15] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2012.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012 - 2013. Năm: 2013.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014. Năm: 2014.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2014. Số: 4576/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[19] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014 - 2015. Năm: 2015.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015 - 2016. Năm: 2016.
[21] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. Năm: 2017.
[22] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017 - 2018. Năm: 2018.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018 - 2019. Năm: 2019.
[24] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019 - 2020. Năm: 2020.
[25] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn