Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng thực hiện qui trình dạy học của giảng viên các trường Đại học Ngoại ngữ hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 59;Từ->đến trang: 29 - 32;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quy trình dạy - học được xem là công cụ để quản lí chất lượng quá trình dạy học. Thực hiện đầy đủ nội dung của các bước trong quy trình dạy - học nghĩa là GV các trường Đại học ngoại ngữ đã tham gia quản lí chất lượng quá trình dạy học của bản thân và góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo của nhà trường. Bài viết trình bày thực trạng việc thực hiện quy trình dạy học của giảng viên các trường ĐHNN hiện nay đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo việc Gv các trường ĐHNN thực hiện đầy đủ của quy trình dạy học.
ABSTRACT
Teaching-learning process has been seen as the mean for learning quality management. Conducting all steps in teaching-learning process means lecturers of language universities have participated in managing teaching quality for them and for the institutions. This article presents the situation in implementing teaching process of lecturers in language universities and gives measures for ensuring the full completion of teaching process.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn