Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bàn về phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua đánh giá của sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đánh giá hoạt động giảng dạy và NCKH của giảng viên: Phương pháp và công cụ do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; Số: ;Từ->đến trang: 20 - 23;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn