Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đai học hiện nay
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục; Số: 73;Từ->đến trang: 32-34, 46;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tác giả trình bày một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học hiện nay, trong đó, đổi mới phương thức quản lí đào tạo trên cơ sở áp dụng mô hình quản lí chất lượng là giải pháp cơ bản nhất nhằm giúp các trường đại học đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo...
ABSTRACT
The author presents basic measures for quality improvement in universities, in which changes in management modes based upon quality management is the most basic solution for universities to ensure and enhance quality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn