Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Công tác quản lý sinh viên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ Đại học Đà Nẵng"; Số: 1;Từ->đến trang: 142-148;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn